Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Piaski ulica Sienkiewicza.

Powiat Gostyński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 575 25 13 , fax. 65 572 31 46
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński
  ul. Wrocławska 256 256
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 575 25 13, fax. 65 572 31 46
  REGON: 41105048000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.gostyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Piaski ulica Sienkiewicza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4093P w miejscowości Piaski na długości 271,0 mb, początek przebudowy od drogi krajowej nr 12 (ulica Sienkiewicza) do przejazdu kolejowego (ulica Dworcowa). Zakres robót obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe: nawierzchni bitumicznej, podbudowy, chodników,studzienek kanalizacyjnych i innych elementów 2. roboty bitumiczne: - poszerzenie jezdni - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni - 1842,00 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni - 48,0Mg - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ( dla KR 1-2) - 1806,0 m2. 3. roboty brukarskie : - chodnik z kostki betonowej, typ Starobruk, kolor szary -736,70 m2 - chodnik z kostki betonowej, typ Starobruk, kolor grafitowy 94,80 m2 - zjazdy na posesje, miejsca postojowe z kostki betonowej, typ Starobruk,kolor grafitowy- 302,95 m2 - ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej,kolor szary-566,00m. - krawężnik betonowy - 611,80m - obrzeże betonowe -178,60m 4 odwodnienie - rozbudowa kanalizacji deszczowej z rur PVC ? 250 mm,lite SN>8 -dł.82,0m, studnie rewizyjne z rur betonowych ? 1000 mm- 3 szt., wpusty uliczne z rur betonowych -11 szt wraz z przykanalikami z rur PVC 160mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.gostyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach