Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu- liczba części 5

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8487023, 8487043 , fax. 061 8487043, 8487145
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8487023, 8487043, fax. 061 8487043, 8487145
  REGON: 00000184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.au.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu- liczba części 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.)Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego 2) Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych specjalistycznych odczynników chemicznych i akcesoria będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy. Ostateczna wartość zakupionych przez Zamawiającego odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego może być jednak niższa od maksymalnej wartości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania nie mniej niż 60% wartości umowy brutto zamówionych odczynników drobnego sprzętu, szkła laboratoryjnego. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie umowy informował na bieżąco o wszelkich promocjach, ofertach specjalnych, rabatach, zniżkach sezonowych, itp.cen odczynników i akcesorii, umożliwiając Zamawiającemu ich nabycie za cenę niższą niż określona w składanej ofercie. 5) Jakość oferowanych asortymentów nie może być niższa niż produktów pochodzących z asortymentu oferowanego przez firmy wskazane w formularzu cenowym w kolumnie Referencyjne parametry jakości. Nazwa własna producentów została podana przykładowo ze względów technologicznych z uwagi na konieczność zachowania norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzują się realizowane przez Zamawiającego badania bądź posiadane urządzenia. Przez jakość zamawianych produktów Zamawiający rozumie wszelkie parametry określone w specyfikacji jakościowej, świadectwie kontroli jakości, certyfikatach , kartach charakterystyki bądź innych równoważnych dokumentach. Parametry te Zamawiający określa poprzez odniesienie do specyfikacji zawartych w katalogach i na stronach internetowych oraz wskazanie w formularzu cenowym numeru katalogowego danego produktu. 6 ) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych dla pozycji z załącznika Nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, do niniejszej SIWZ. Ze względu na kontynuację prowadzonych badań naukowych, które w szczególności precyzują określone środowisko i konkretne aplikacje, ze względów techniczno - technologicznych, które muszą być w 100% kompatybilne z urządzeniami będącymi na stanie naukowych jednostek organizacyjnych oraz dla konieczności zachowania powtarzalności uzyskiwanych wyników, a także wymogów stawianych przez wydawców publikacji naukowych, dopuszcza się wyłącznie produkt oryginalny. 7) Zaproponowanie produktu o innych cechach, o innym stężeniu i ilości jednostkowej lub o większej ilości zanieczyszczeń niż określone w specyfikacji Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ. 8) Dostawa odbywać się będzie wraz z wniesieniem, transportem na koszt i ryzyko wykonawcy. Odbiorcą specjalistycznych odczynników chemicznych będą jednostki organizacyjne Uczelni. Zamawiający wymaga, aby każdorazowe dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni, określonych w załączniku nr 1 do umowy, odbywały się w dni robocze Zamawiającego (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00. 9) Wykonawca zobowiązany jest do: a). samodzielnej dostawy specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego b) powiadomienia (telefon, fax) odbiorców o dostawie co najmniej na 24 godziny wcześniej; 10) Zamówienie będzie zawierać: a) wykaz pozycji - przedmiotowo oraz ilościowo, b) adres odbiorcy, c) nazwisko i telefon osoby upoważnionej do odbioru dostawy 11) Zamówienie kierowane będzie bezpośrednio z jednostek organizacyjnych Uczelni 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości i asortymentu zamawianego asortymentu bez podania przyczyny. 13) Termin realizacji dostawy - maksymalnie do 23 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia będą składane Wykonawcy drogą faksowa lub e-mailową. 14) Miejsce realizacji: Jednostki Organizacyjne Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach