Przetargi.pl
Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w miejscowości Łopiszewo

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2619307 , fax. 067 2619307
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach
  ul. Rolna 17 17
  64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2619307, fax. 067 2619307
  REGON: 63128249300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w miejscowości Łopiszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w miejscowości Łopiszewo. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty rozbiórkowe elementów mostu 3. Roboty ziemne - wykopy 4. Roboty ziemne - zasypanie wykopów gruntem z odkładu i formowanie stożków po stronie dolnej wody 5. Roboty ziemne - zasypanie wykopów gruntem zakupionym 6. Korpusy przyczółków i skrzydełka - wsporniki płyt przejściowych i budowa skrzydełek 7. Ustrój nośny - nadbeton płyty pomostu 8. Konstrukcja kap gzymsowych 9. Konstrukcja płyt przejściowych 10. Izolacje przeciwwilgotnościowe i ochronne 11. Zabezpieczenia antykorozyjne betonu 12. Konstrukcje zabezpieczające - krawężniki kamienne i betonowe 13. Konstrukcje zabezpieczające - bariery ochronne 14. Konstrukcje jezdni z asfaltu lanego na wiadukcie 15. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 16. Skarpy i stożki wiaduktu 17. Konstrukcja dojazdów i nawierzchni asfaltobetonowej jezdni na dojazdach i wiadukcie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 23.06.2016 r. do godziny 9:30. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno, pokój nr 1 przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Nr: 20 1020 4128 0000 1902 0006 9997 z dopiskiem wadium w postępowaniu: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 1846P w miejscowości Łopiszewo. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie uznany za skuteczny tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi otrzymanie przelewu przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą wniesienie wadium oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (kopię polecenia przelewu lub kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium). Załączenie kopii do oferty, o którym mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatobornicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach