Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Łabowa Wyżna Starodroże

Gmina Łabowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-336 Łabowa, Łabowa 38
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4711284 , fax. 018 4711266
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łabowa
  Łabowa 38 38
  33-336 Łabowa, woj. małopolskie
  tel. 018 4711284, fax. 018 4711266
  REGON: 00054560400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.labowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Łabowa Wyżna Starodroże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remontowi podlegać będzie nawierzchnia drogi w km 0+000 - 0+500. W ramach zamówienia do wykonania przewidziano: a/ wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - grubość po zagęszczeniu ponad 10cm- 70m3; b/ wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 120t; c/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm - 1950m2; d/ oczyszczenie rowu odwadniającego - 750m3; e/ wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5cm - 800m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy tj.: a. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym Zamawiający warunek ten będzie sprawdzał na podstawie: a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; - posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie rozumiane jako wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót drogowych : budowa, remont drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż kwota sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Zamawiający warunek ten będzie sprawdzał na podstawie dokumentów: a. złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót z podaniem zakresu wykonanych robót i wartości oraz daty i miejsca wykonania zamówienia; b. potwierdzeń od Zamawiających, z których wynika, że roboty zostały wykonane należycie, - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia ; tj. osobami posiadającymi kwalifikacje w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006r Nr 156, poz.1118 z późn. zm.)- osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu robót drogowych oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby zawodowej. Zamawiający warunek ten będzie sprawdzał na podstawie dokumentów: a. uprawnienia budowlane; b. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z posiadanymi przez te osoby uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu robót drogowych w przypadku gdy osoby te nie są pracownikami Wykonawcy; c. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust. 1 i 2. 2. Zamawiający spełnianie pozostałych warunków udziału w postępowaniu określonych w ust.1 pkt. c, d będzie oceniał na podstawie : - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy należy przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty, które mogą być przedstawione w ofercie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a postanowienia dot. Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców (konsorcjum) do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów zawartych w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r ( Dz. U. Nr 87, poz.605 oraz z 2008r Nr 188 poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentu o którym mowa w rozdz. VI ust.2 lit.a SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio ,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.labowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach