Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6658714 , fax. 14 6658722
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  Wola Dębińska 240 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 14 6658714, fax. 14 6658722
  REGON: 00054035700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno, zakres robót odejmuje drogi: 1) Doły Na Most 1+100 do km 1+488: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm, dosypanie poboczy - 232,80 m2 b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -bitumiczną, mieszanka asfaltowa , wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa - 58,200 t c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa - 1 174,00 (krot.1,25) m2 d) Ścięcie poboczy równiarkami samojezdnymi - 310,40 m2 2) Rajsko Do Zagórza w Sufczynie od km 1+340 do km 1+670: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - 1 254m2 b) Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - 1 254m2 c) Mechaniczne ścięcie poboczy równiarką - 264 m2 d) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa - 1 122,00 m2 e) Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 6 cm, dosypanie poboczy -198,00 (krot. 0,70) m2 3) Wola Dębińska Osiedlowa IV km 0+000 do km 0+120: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 7,6 m3 b) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30 cm - 150,00 m2 c) Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm przykanaliki - 7,00 m d) Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem długości 5mb - 5,00 szt. e) Krawężniki betonowe, wystające 15x30 na podsypce cementowo piaskowej - 40 m f) Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - 0,09 m3/mb -3,60 m3 g) Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa - 671,00 m2 h) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa - 671,00 m2 i) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm - 165,00 m2 j) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - 165 m2 k) Podbudowy z kruszy łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm niwelowanie istniejącej podbudowy - 636,00 m2 4) Wola Dębińska Zarzecze od km 0+390 do km 0+690 : a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - 1140 m2 b) Pobudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm - 1140 m2 c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa - 970,00 m2 d) Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi - 180,00 m2 e) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm, dosypanie poboczy- 180,00 m2 5) Zagórze od Łoponia w miejscowości Sufczyn 0+000do km 0+200: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna ,po zagęszczeniu 8 cm dosypanie poboczy - 120,00 m2 b) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mieszanka asfaltowa , wbudowanie mechaniczne, grysowo żwirowa - 32,500 t c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa - 650,00 (krot. 1,25) m2 d) Ścięcie poboczy równiarkami samojezdnymi - 160,00 m2 6) Budowa miejsc postojowych wraz z zabudowa rowu przy boisku sportowym w miejscowości Biadoliny Szlacheckie: a) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna , po zagęszczeniu 10 cm- 477,825 m2 b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubości po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa - 477,80 m2 c) Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm - 95,60 m2 d) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 76,80 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowią: przedmiary robót (zał. nr 10 SIWZ), dokumentacja projektowa (zał. nr 11 SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 12 SIWZ). Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, wyrobów i urządzeń niż wskazane w/w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać, jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość i parametry materiałów, wyrobów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wskazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000, 00 złotych (osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu (wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego nr: 40945300090030030000260006 Bank Spółdzielczy Brzesko O/Dębno z adnotacją Wadium na zadanie Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancjach bankowych d) Gwarancjach ubezpieczeniowych e) Poręczeniach udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Za datę wniesienia Wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływy pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?c=1243
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach