Przetargi.pl
Remont drogi gminnej - droga w kierunku Pani Pióreckiej, nr drogi K290809, dz. nr 4 obr. 4 miasta Grybowa w km 0+000 - 0+300.

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, Rynek 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4450140 , fax. 018 4450202
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Grybów
  Rynek 12 12
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 018 4450140, fax. 018 4450202
  REGON: 00052779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej - droga w kierunku Pani Pióreckiej, nr drogi K290809, dz. nr 4 obr. 4 miasta Grybowa w km 0+000 - 0+300.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi zniszczonej w wyniku powodzi (ulewnych deszczy). Dokładny zakres rzeczowy określony został w przedmiarze robót a podstawy i dane techniczne i technologiczne dla wykonania zadania zawarte zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uproszczonej dokumentacji. Przy remontach dróg uwzględnić należy uwagi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie oraz Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sącz (uzgodnienia stanowią załącznik do SIWZ). 3.2. Zamawiający ustala także: gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. 3.3. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma przyrzeczonej dotacji z budżetu Państwa to zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i tym samym odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 3.4. Zaleca się wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych zero groszy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grybow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach