Przetargi.pl
Wykonanie remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Wierzchosławice

Gmina Wierzchosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-122 Wierzchosławice, Wierzchosławice 550
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6319030 , fax. 014 6319045
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchosławice
  Wierzchosławice 550 550
  33-122 Wierzchosławice, woj. małopolskie
  tel. 014 6319030, fax. 014 6319045
  REGON: 00055145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu i przebudowy dróg na terenie Gminy Wierzchosławice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy 5 odcinków dróg w miejscowościach: Bogumiłowice, Kępa Bogumiłowicka, Łętowice i Ostrów. Zgodnie z załączonymi przedmiarami robót należy wykonać 5245 m 2 nawierzchni bitumicznej grubości od 4 - 6 cm. Ilość dróg do wykonania w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:Bogumiłowice:1. Bogumiłowice - Droga gminna Bogumiłowice - Dunajec nr K 202535;Kępa Bogumiłowicka: 1. Kępa Bogumiłowicka - Droga gminna nr K 202525 ( dz. nr 38);Łętowice: 1.Łętowice - Poszerzenie jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1348 K w miejscowości Łętowice ;Ostrów:1. Ostrów - Droga wewnętrzna działka nr 129/1; 2. Ostrów - Przebudowa drogi gminnej nr K 202517 Ostrów - Bogumiłowice; Wykonawca zapewni wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną.Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną drogi 1348K w miejscowości Łętowice przez uprawnionego geodetę oraz inwentaryzację powykonawczą robót.Wykonawca zapewni tymczasowe oznakowanie robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do każdej drogi stanowiący załącznik do SIWZ pn. (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5000,00 zł ( słownie pięć tysięcy złotych 00/100) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzchoslawice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach