Przetargi.pl
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Miechów podzielonych na 2 niepodzielne zadania

Nadleśnictwo Miechów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, Os. Kolejowe 54A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 41 3825000 , fax. +48 41 3825002
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Miechów
  Os. Kolejowe 54A 54A
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. +48 41 3825000, fax. +48 41 3825002
  REGON: 35054570200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Miechów podzielonych na 2 niepodzielne zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi nr 201 w L-ctwie Skała. Zadanie nr 2 : Remont drogi nr 158 w L-ctwie Sosnówka. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, kosztorysy ślepe. Do w/w zakresu poszczególnych zadań należy również: Urządzenie placu budowy, Przywrócenie zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów, do stanu pierwotnego, Zabezpieczenie robót pod względem bhp Dostawa materiałów budowlanych na powyższe zadania środkami transportu o dopuszczalnym tonażu nie przekraczającymi ograniczeń tonażowych na drogach dojazdowych do remontowanych dróg wraz z uzyskaniem ewentualnych zezwoleń od zarządcy dróg dojazdowych nie będących w zarządzie Lasów Państwowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi nr 201 w L-ctwie Skała : 5 000,00 zł Zadanie nr 2 : Remont drogi nr 84 w L-ctwie Sosnówka : 10 000,00 zł 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 2.1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział Kraków konto nr 42 1540 1115 2001 6011 2224 0001 z dopiskiem: SA.270.14.2016- Remont dróg nr (1,2) (zadanie/a). 2.2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:30, a w dniu przetargu do godz. 09:00. 2.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miechow.kakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach