Przetargi.pl
Remont dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Brzesko

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Łany 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 612 32 07; 612 51 49 , fax. 14 612 51 49
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko
  ul. Łany 6 6
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 612 32 07; 612 51 49, fax. 14 612 51 49
  REGON: 35054561300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Brzesko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części i obejmuje: część nr 1 - remont wewnątrzzakładowej drogi leśnej w oddz. 82/79 Leśnictwa Chrostowa, miejscowość Chrostowa, gmina Łapanów, nr inwentarzowy 220/547; Szczegółowy opis części nr 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. cześć nr 2 - przebudowa wewnątrzzakładowej drogi leśnej nr inwentarzowy 220/548 w Leśnictwie Chrostowa, miejscowość Łapczyca, gmina Bochnia; Szczegółowy opis części nr 2 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. część nr 3 - przebudowa wewnątrzzakładowej drogi leśnej nr inwentarzowy 220/549 w Leśnictwie Chrostowa, miejscowość Łapczyca, gmina Bochnia oraz miasto Bochnia. Szczegółowy opis części nr 3 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania części prac wymienionych w ofercie. Informacje ogólne dotyczące realizacji zamówienia: a) w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz uwzględniania w cenie ofertowej: w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowania robót wykonanych przez podwykonawców, ponosząc za te roboty pełną odpowiedzialność, zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, wykonania wymaganej dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy; naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych na drogach, nieruchomościach, urządzeniach i obiektach, które Wykonawca uszkodzi podczas realizacji przedmiotu zamówienia. b) Warunki wykonywania zamówienia, zobowiązania Wykonawcy. wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i wytycznymi niniejszej SIWZ , a szczególności zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami ); Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późniejszymi zmianami ); Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 114 , poz. 760 z późniejszymi zmianami ); Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 62 , poz. 628 z późniejszymi zmianami ) materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wyklucza się użycie jakichkolwiek materiałów nie dopuszczonych do obrotu. podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki zapłaty za wykonane roboty: a) Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. b) zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej po odbiorze końcowym robót potwierdzonym pisemnym protokołem c) faktura płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu na konto bankowe wskazane na fakturze. d) do faktury Wykonawca zobligowany będzie doręczyć protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń wraz z dokumentami potwierdzającymi rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcami, o których mowa w umowie. e) wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego. Gwarancja na wykonanie zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru robót; wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do SIWZ; w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty końcowego odbioru robót; Informacje dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia: z uwagi na to, że transport materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia odbywać się będzie po drogach publicznych, które nie są przystosowane do transportu wysokotonażowego Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca używał transportu lekkiego, najlepiej łamanego (z przeładunkiem). Informacja o rozwiązaniach równoważnych: a) przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w dokumentacji technicznej; b) zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji technicznej. c) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego. d) w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 . Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - dla części nr 1 : 700 PLN - dla części nr 2 : 2 000 PLN - dla części nr 3 : 3 000 PLN 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kas oszczędnościowo-kredytowych z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami ) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO SA, Oddział Bochnia konto nr 83 1240 5208 1111 0000 5475 3846 4. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej Zamawiający żąda złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w ofercie, natomiast po otwarciu ofert Zamawiający zdeponuje wadia w postaci niepieniężnej w kasie Nadleśnictwa. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 7. Wadium w formie pieniężnej musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2016 r. do godz.10.00 8. Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10. Zamawiający zwróci Wykonawcom wniesione wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy z zastrzeżeniem art. 46, ust. 4a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach