Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych: nr 1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów, nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice, nr 1395K Gromnik - Brzozowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach ogłasza przetarg

 • Adres: 33-113 Zgłobice, ul. Zgłobicka 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6741230 , fax. 14 6787050
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
  ul. Zgłobicka 8 8
  33-113 Zgłobice, woj. małopolskie
  tel. 14 6741230, fax. 14 6787050
  REGON: 12038465400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdtarnow.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych: nr 1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów, nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice, nr 1395K Gromnik - Brzozowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg powiatowych: nr 1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów, nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice, nr 1395K Gromnik - Brzozowa. Zakres robót obejmuje wykonanie: a) droga powiatowa nr 1347K Mikołajowice - Bogumiłowice w miejscowościach Bogumiłowice i Sieciechowice: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno -bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm oraz uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym warstwa górna o grubości 10cm, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm, regulacja studzienek, ułożenie krawężników betonowych. b) droga powiatowa nr 1316K Dąbrowa Tarnowska - Otfinów w miejscowości Pasieka Otfinowska: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno -bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm oraz uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym warstwa górna o grubości 10cm, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm, ułożenie krawężników betonowych; c) droga powiatowa nr 1395K Gromnik - Brzozowa w miejscowości Gromnik mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno -bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm oraz uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym warstwa, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6cm, regulacja studzienek, ułożenie krawężników betonowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 14 600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2.W przypadku wpłaty wadium przelewem, termin wniesienia wadium uważa się za dotrzymany przez wykonawcę, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie uznane kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art.45 ust.6 ustawy Pzp tj: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm. ). W treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i 5 Ustawy. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. numer: 92 1240 4748 1111 0000 4876 1705. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego. 6. Wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (oryginał dokumentu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Zgłobicach ul. Zgłobicka 8 pok. nr 9. Do oferty należy załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużony okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/pzdtszglobicach
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach