Przetargi.pl
Remont drogi leśnej nr 1,2 - inw. 220/425, 220/440 w Leśnictwie Niedzica

Nadleśnictwo Krościenko ogłasza przetarg

 • Adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Trzech Koron 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2623120 , fax. 018 2623003 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Krościenko
  ul. Trzech Koron 4 4
  34-450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 018 2623120, fax. 018 2623003 w. 21
  REGON: 35054560700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej nr 1,2 - inw. 220/425, 220/440 w Leśnictwie Niedzica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi leśnej polegający na odbudowaniu nawierzchni jezdni wraz ze skoleinowaną częścią podbudowy, oraz remont elementów odwodnienia drogi tj.: wodo spustów, obudów istniejących przepustów oczyszczenie rowów z namułu. Przedmiotowa droga posiada podbudowę wykonaną z kruszywa naturalnego mocno skoleinowaną w złym stanie, nawierzchnia drogi jest uszkodzona na skutek deformacji podbudowy i jest wypłukana z powodu obfitych i gwałtownych opadów deszczu. W takim stanie utraciła walory użytkowe, a dalsze jej użytkowanie w takim stanie technicznym pogłębia utratę właściwości użytkowych, dlatego też należy wykonać remont cząstkowy podbudowy oraz remont nawierzchni dla odtworzenia właściwych spadków i uszczelnienia nawierzchni przed wymywaniem, z jednoczesnym poprawieniem odwodnienia drogi. Zakres robót przewiduje : Ścięcie poboczy w rejonie rowów; Odmulenie i oczyszczanie istniejących rowów; Remont cząstkowy podbudowy drogi w koleinach i na przełomach - wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym - 12-15 cm; Remont i uzupełnienie odwodnienia powierzchniowego : wodo spusty stalowe z elementów barier sprężystych SP 05 na ławie betonowej; Remont kaszycowych wlotów i wylotów przepustów; Remont nawierzchni jezdni wraz z poboczem kruszywo łamane 0-31,5 mm, gr. średnio 7 cm. STAN ISTNIEJACY: Długość drogi : odcinek 1 - 3675 mb, odcinek 2 - 2180 mb = razem 5855 mb; Szerokość jezdni : średnio 3,00 m; Pobocza nie utwardzone 2*0,50 m; Rów lewo lub prawostronny na całym odcinku : 0+000-3+675 km do odmulenia /3675 m/ -odcinek 1, 0+000 - 2+180 km - odcinek nr 2 / od km 3+650/. STAN PROJEKTOWANY: Projektowany zakres prac budowlanych: 1) Ścięcie poboczy na całym odcinku obustronnie 2*5855 *0,50; 2) Oczyszczenie rowów z namułu gr 10 cm; Rów prawostronny na odcinku : 0+000-5+855 km do odmulenia /5855 m/; 3) Remont podbudowy i nawierzchni : Remont podbudowy - wyrównanie tłuczniem kamiennym kolein, wymiana podbudowy na przełomach - tłuczeń kamienny 0-63 mm gr. od 12-15 cm; Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne cały odcinek : 5855*4 m; Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 7 cm - 0-31,5 mm układana rozściełaczem; 4) Wodo spusty : Remont wodo spustów - projektuje się do wykonania 30 szt. * 6 m wodo spusty stalowe z taśmy bariery sprężystej drogowej typu SP05 ,ułożonej na betonie gr. 30 cm - B30; 5) Remont ścianek czołowych wlotów i wylotów przepustów - zabudowa kaszycowa z drewna okrągłego: Odcinek 1 : obudowa wlotu i wylotu istniejącego przepustu w km 0+490, 0+680, 0+934, 0+938, 1+253, 1+421, 1+747, 2+007, 2+807, 3+469, 3+591, 3+500 remont przepustu na zjeżdzie z rury fi 400/12 ze ściankami czołowymi; Odcinek 2 : 0+116,0+217,0+391,0+732,0+923,1+140,1+442 ,1+764,1+860,2+090,2+152
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 12 1540 1115 2001 6000 7621 0001; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_kroscienko/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach