Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z remontem, odbudową i przebudową dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego

Powiat Suski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 79 00 , fax. 33 874 15 52
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Suski
  ul. Mickiewicza 19 19
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 875 79 00, fax. 33 874 15 52
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z remontem, odbudową i przebudową dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem i odbudową dróg powiatowych na terenie powiatu suskiego tj. : Zadanie A. 1. Odbudowa drogi powiatowej nr K1693 Zawoja - Markowa w miejscowości Zawoja w km 2+700m - 2+715m 2. Odbudowa drogi powiatowej nr K1703 Stryszawa - Krzeszów w miejscowości Krzeszów w km 2+150m - 3+150m Zadanie B. 1. Remont drogi powiatowej nr K1703 Stryszawa - Krzeszów na odcinkach km 0+008m - 0+156m, km 0+166m - 0+568m. 2. Remont drogi powiatowej nr K1699 Moszczanica - Ślemień - Lachowice na odcinku km 18+410m - 19+110m 3. Remont drogi powiatowej nr K1691 Skawica - Warty - Juszczyn na odcinku km 11+990m - 12+520m 4. Remont drogi powiatowej nr 1688 K Maków-Żarnówka-Wieprzec-Kojszówka na odcinku km 1+100m - 1+500m 5. Przebudowa drogi powiatowej nr K1685 Pcim - Łętownia - Jordanów na odcinku km 13+680m - 14+080m Przedmiary robót w/w prac stanowią Załącznik Nr Ia - Ig do niniejszej specyfikacji i stanowią integralną jej część. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania stanowi Załącznik Nr II do niniejszej specyfikacji i stanowi integralną jej część. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwości ograniczenia jednostronnym oświadczeniem woli rzeczowego zakresu zamówienia poprzez wyłączenie z realizacji Zadania B pkt. 5 określonego przedmiarami robót - Załącznik nr Ig do siwz . Zamawiający gwarantuje iż zleci do realizacji co najmniej zakres rzeczowy określony przedmiarami robót Ia-If do siwz. Stosowne oświadczenie w w/w kwestii Zamawiający złoży w terminie do dnia podpisania umowy z Wykonawcą. pozostałe informacje w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A) z adnotacją wadium - numer sprawy WZ.272.18.2016. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pozostałe informacje w siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatsuski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach