Przetargi.pl
Remont dróg Gminnych: 1. Remont drogi gminnej Dziemięrzyce Aleja - Dziemięrzyce Nr K140448 w miejscowości Dziemięrzyce w km. 0+000 - 0+520 2. Remont drogi gminnej Marchocice - Skrzypie Nr K140450 w miejscowości Marchocice w km. 0+000 - 0+400

Urząd Gminy Racławice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-222 Racławice, Racławice 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3844016 , fax. 041 3844043
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Racławice
  Racławice 15 15
  32-222 Racławice, woj. małopolskie
  tel. 041 3844016, fax. 041 3844043
  REGON: 00054751400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raclawice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg Gminnych: 1. Remont drogi gminnej Dziemięrzyce Aleja - Dziemięrzyce Nr K140448 w miejscowości Dziemięrzyce w km. 0+000 - 0+520 2. Remont drogi gminnej Marchocice - Skrzypie Nr K140450 w miejscowości Marchocice w km. 0+000 - 0+400
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Roboty obejmują w szczególności : 1.Roboty ziemne. 2. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną, uzupełnienie skoleinowanych powierzchni. 3.Podbudowa z żużla warstwa dolna grub. 25 cm, 20 cm. warstwa górna - 10 cm. 4.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 4 cm po zagęszczeniu. 5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa grubość 4 cm po zagęszczeniu 6. Podbudowa pobocza z kruszyw łamanych - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 8 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium, 3.500,00 zł. słownie: Trzy tysiące pięćset złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raclawice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach