Przetargi.pl
Remont drogi leśnej nr inw. 220/635 nr 1 w Leśnictwie Grywałd

Nadleśnictwo Krościenko ogłasza przetarg

 • Adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Trzech Koron 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2623120 , fax. 018 2623003 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Krościenko
  ul. Trzech Koron 4 4
  34-450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 018 2623120, fax. 018 2623003 w. 21
  REGON: 35054560700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej nr inw. 220/635 nr 1 w Leśnictwie Grywałd
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowany remont drogi leśnej zgodnie z dokumentacją projektową polega w szczególności na: 1. Roboty przygotowawcze: - Mechaniczne ścinanie poboczy; - Oczyszczenie rowów z namułu, z wyprofilowaniem skarp rowu; - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość 2km; 2.Remont nawierzchni jezdni: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym; - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5cm; -Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm; - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B30; - Ścieki - wodospusty; 3.Remont nawierzchni zjazdów: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm; - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5cm; - Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego bez wrębów - wodospusty z drewna okrągłego na zjazdach ze szlaków zrywkowych. Odwodnienie remontowanego odcinka odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą podłużnych i poprzecznych spadków, poprzez remontowane pobocza i rowy drogowe w przyległy teren. Należy wykonać od strony stoku rów trapezowy zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym o szerokości dna 40 cm oraz nachyleniu skarp 1:1,5. Minimalna głębokość rowu 0,5 m licząc od krawędzi pobocza. W przypadku trudnych warunków terenowych wykonać rów o głębokości 0,3 m lub wyprofilować przy układaniu podbudowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 12 1540 1115 2001 6000 7621 0001; b)poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_kroscienko/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach