Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu druku wielkoformatowego na wymiar wraz z jego montażem w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Thesaurus Cracoviensis ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 422 32 64 , fax. 012 422 32 64
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35 35
  31-011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 422 32 64, fax. 012 422 32 64
  REGON: 00027778200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu druku wielkoformatowego na wymiar wraz z jego montażem w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Thesaurus Cracoviensis ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu druku wielkoformatowego na wymiar wraz z jego montażem w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Thesaurus Cracoviensis ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków 2.Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach