Przetargi.pl
Wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, służebności gruntowych oraz wysokości (renty) opłaty planistycznej. W szczególności zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wyceny 10 działek niezabudowanych, 2) wykonanie wyceny 3 służebności gruntowych 3) obliczenie wysokości opłaty planistycznej w ilości 6 opracowań.

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 285 11 40 , fax. (012) 285 21 09
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Kolejowa 11 11
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. (012) 285 11 40, fax. (012) 285 21 09
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, służebności gruntowych oraz wysokości (renty) opłaty planistycznej. W szczególności zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wyceny 10 działek niezabudowanych, 2) wykonanie wyceny 3 służebności gruntowych 3) obliczenie wysokości opłaty planistycznej w ilości 6 opracowań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, służebności gruntowych oraz wysokości (renty) opłaty planistycznej. W szczególności zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wyceny 10 działek niezabudowanych, 2) wykonanie wyceny 3 służebności gruntowych 3) obliczenie wysokości opłaty planistycznej w ilości 6 opracowań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742319006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca musi mieć w dyspozycji rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe do świadczenia powyższych usług. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych warunków, Wykonawca musi załączyć do ofert oświadczenia lub dokumenty wymagane w ust III. Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o świadczenia lub dokumenty załączone do oferty. Z treści przedstawionych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w przetargu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku OFERTA zał. nr 1 o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia. 2. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika (załączyć jeżeli dotyczy). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada profilowi robót objętych przetargiem). 4. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne (załączyć jeżeli dotyczy). 5. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ww ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (załączyć jeżeli dotyczy). 7. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy. 8. Uprawnienia zawodowe do świadczenia przedmiotowego zamówienia W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki i odpowiadające im dokumenty wymienione w pkt. 3 ,4, 5 i 6 musi spełniać każdy wykonawca. Natomiast warunki i dokumenty pozostałe wykonawcy ci mogą spełniać i składać łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach