Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rychwałdzianka w km 3+350 - 3+450 m. Rychwałd gm. Pleśna, pow. tarnowski

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6376922 , fax. 014 6376913
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5 5
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6376922, fax. 014 6376913
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rychwałdzianka w km 3+350 - 3+450 m. Rychwałd gm. Pleśna, pow. tarnowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 EURO. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rychwałdzianka w km 3+350 - 3+450 m. Rychwałd gm. Pleśna, pow. tarnowski. - Podparcie stopni w km 3+350 i 3+450 Zamówienie obejmuje: - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgód właścicieli gruntów, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane odrębnymi przepisami, dokumentacji fotograficznej (szczegółowy zakres dokumentacji określa program funkcjonalno - użytkowy - wykonanie robót na podstawie powyższego projektu i programu funkcjonalno - użytkowego. Zadanie obejmuje podparcie istniejących stopni w km 3+350, 3+450 wraz z odcinkowym zabezpieczeniem lewej skarpy potoku między stopniami . Charakterystyczne parametry określające wielkość robót. Zakres planowanych robót winien uwzględniać: I roboty zabezpieczeniowe w km 3+350 - 3+450 1) roboty przygotowawcze - pomiary geodezyjne - wycinka zakrzaczeń - przygotowanie dróg technologicznych ( z rozbiórką) 2) roboty zabezpieczeniowe stopni w km 3+350, 3+450 - roboty ziemne pod planowane budowle - wykonanie budowli z koszy siatkowo-kamiennych, gabionów lub progów betonowych podpierające stopnie - wykonanie narzutów kamiennych typu ciężkiego 3) roboty zabezpieczeniowe w km 3+350- 3+450 - roboty ziemne pod planowane budowle - wykonanie budowli z koszy siatkowo-kamiennych, gabionów - wykonanie narzutów kamiennych typu ciężkiego 4) roboty wykończeniowe - plantowanie skarp i terenu przyległego Zakres zabezpieczeń stopy skarpy opaskami brzegowymi powinien uwzględniać w szczególności zabezpieczenie lewej stopy skarpy na długości min 40 mb. odcinka potoku w km 3+350-3+450. Szczegółowy zakres wyszczególnionych robót na w/w odcinku potoku winien wynikać z inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych a w szczególności obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych przekroju poprzecznego i podłużnego cieku. Zakres powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące ( np. transport zewnętrzny i wewnętrzny materiałów itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót podstawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji ,odbioru i przekazania do użytkowania remontowanego odcinka potoku. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych w szczególności od zdarzeń losowych (z klauzulą ubezpieczenia wartości kontraktu od następstw deszczów nawalnych, zalania, powodzi i obsunięć ) w druku OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU BUDOWY. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentu ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 13.03. 1995 roku poz. 133). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił rękojmi na roboty budowlane i materiały przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania, CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45240000-1, 45111000-8, 45246000-3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia robót podwykonawcom. Działając zgodnie z treścią art. 36 ust.4 Ustawy, Zamawiający żąda wskazania w składanej ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wysokości 1 500 zł należy wnieść w terminie do dnia 06.10.2009 do godz. 09:30. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek KREDYT BANK PBI S.A. II o. KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w dziale księgowości w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektoratu Rejonowego w Tarnowie ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, w szczególności: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. a) wykonali 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością co najmniej robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, jednak o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uznaje roboty w zakresie regulacji lub zabezpieczenia rzek lub potoków. b) dysponują sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności koparka, samochód dostawczy c) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), to jest: - kierownik budowy musi posiadać uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami w zakresie budowli melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant musi posiadać uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania w zakresie: obiekty budowlane melioracji wodnych lub śródlądowych budowli hydrotechnicznych, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoby na stanowisku projektanta muszą wykazać, że posiadają doświadczenie w projektowaniu w zakresie regulacji lub zabezpieczenia rzek lub potoków. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przynajmniej 1 dokumentacji projektowej w w/w zakresie, w formie np.: CV, referencji lub protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) ich obroty za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (na podstawie rachunku zysków i strat) w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto b) dysponują własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub z innego kredytu o ile te środki finansowe nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub promesą kredytową lub zdolnością kredytową) w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum stanowiącą wartość złożonej oferty. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. B) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. D) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. F) Oświadczenie Wykonawcy sporządzonego zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 3. Wykonawca w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zobowiązany do złożenia w ofercie: A) Wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do siwz - WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ. B) Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 6 do siwz - WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO. W wypadku gdy sprzęt nie jest własnością Wykonawcy do wykazu należy dołączyć umowę najmu, dzierżawy, leasingu lub pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego sprzęt o jego użyczeniu Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. C) Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz - WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW. Jeżeli osoby wyszczególnione w wykazie nie są zatrudnione przez wykonawcę w oparciu o umowy o pracę należy do wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoich pracowników, że udostępni swoich pracowników Wykonawcy dla potrzeb realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a w wypadku osób fizycznych oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie wykonawcy. D) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 4. Wykonawca w celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów: A) części sprawozdania finansowego w postaci bilansu i rachunku zysku i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Należy wypełnić i dołączyć do oferty druk INFORMACJA O OBROTACH stanowiący załącznik nr 5 do siwz. B) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. C) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. W wypadku, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o zamówienie publiczne, do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty jak w ust. 2, 3 i 4 (i odpowiednio w ust. 6) z tym, że dokumenty wskazane w ust. 2 muszą być wystawione na każdego z Wykonawców osobno. Oświadczenie z art. 22 Ustawy może być złożone przez każdego z Wykonawców z osobna zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4 lub złożone wspólnie zgodnie z drukiem określonym w załączniku nr 4. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców. 6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w ust. 2 lit B), C) i E) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że A) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) w ust 2 lit. D) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart 24 ust 4 - 8 Ustawy. 6.2 dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 6.1 pkt 1) lit A) i C) oraz w ust. 2) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 Dokument, o którym mowa powyżej w ust. 6.1 pkt 1) lit. B) oraz ust 2 musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej tj. w ust. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej niż odpowiednio 6 i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio do wskazanych w ust. 6.2 i 6.3 terminów wystawienia dokumentu, który oświadczenie ma zastąpić). 7.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 6 niniejszego działu powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem oświadczenia z art. 22 Ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub oryginalnym tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach