Przetargi.pl
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bochnia

Gmina Miasta Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 61 49 100 , fax. 014 611 83 99
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 2 2
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 014 61 49 100, fax. 014 611 83 99
  REGON: 00052389600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bochnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje swoim zakresem: - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Volkmara - odcinek o dł. 75 mb - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gąsiorka - odcinek o dł. 75 mb - budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Murowianka - odcinek o dł. 75 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekty wykonawcze, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. wykażą wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym: dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 200 mb każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów - referencji- potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 4. wykażą, że osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykażą przynależność osób z uprawnieniami do okręgowej izby samorządu zawodowego; Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy dołączyć następujące dokumenty: 1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy; 2. oświadczenie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W celu potwierdzenia opisanego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzyi doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy dołączyć dokumenty: 6. wykaz wykonanych robót budowlanych; 7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; 8. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie osób, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 9. dokumenty stwierdzające, że wymienione w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie posiadają wymagane prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej; 10. aktualne zaświadczenie dla osoby z uprawnieniami o przynależności do okręgowej izby samorządu zawodowego; 11. kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarami robót w oparciu o specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót; 12. wykaz cen za poszczególne zadania Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokumenty wymienione rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z pózn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.bochnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach