Przetargi.pl
Zagospodarowanie skweru ks. Jerzego Popiełuszki w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6882869 , fax. 014 6882876
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
  ul. Mickiewicza 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6882869, fax. 014 6882876
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie skweru ks. Jerzego Popiełuszki w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót w istniejących warunkach terenowych, w szczególności: 1.prace demontażowe (rozbiórka istniejącej fontanny, chodnika, schodów), 2.wykonanie nowej fontanny wraz z instalacją oświetlenia, instalacją wod.-kan. oraz chodnikami, 3.zagospodarowanie terenu zielenią niską oraz małą architekturą (ławki, kosze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty. 3.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 3.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia oraz dokumentu - pkt VI.1 a), b) SIWZ. 3.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 3.2.1.zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych) lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli ten okres jest krótszy - co najmniej 2 zamówienia w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych, w skład których wchodziły roboty konstrukcyjne i instalacyjne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i wod.-kan. o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych brutto każde, przy czym należyte zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami wystawionymi przez zamawiających, np. referencjami, opiniami, protokołami odbioru końcowego robót itp., na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane. 3.2.2.dysponują lub będą dysponować: - kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z wymaganym doświadczeniem jako kierownik budowy lub kierownik robót 3 lata - kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, - kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Osoby te muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia i dokumentów - pkt VI.1. a), c), d), e) SIWZ. 3.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia oraz dokumentu - pkt VI.1. a), f) SIWZ. 3.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunku odbędzie się w oparciu o oświadczenia i dokumenty - pkt VI.1.a) - f) SIWZ. 4.Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy (wg zał. Nr 2 do SIWZ), b) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, c) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (ogłoszenia postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych) lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli ten okres jest krótszy - zamówień o charakterze określonym w pkt. IV.3.2.1 SIWZ, z informacją o przedmiocie zamówienia, wartości, dacie, miejscu wykonania i zamawiających (wg zał. Nr 4 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, opinie, protokoły odbioru końcowego robót itp.), d) uprawnienia budowlane do kierowania robotami: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Uprawnienia jak wyżej należy dołączyć z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. e) wykaz osób, o których mowa (pkt.IV.3.2.2 SIWZ) wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg zał. Nr 8). Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wyżej wymienionym wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach