Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia Budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony ul. Rajskiej - Etap II od wejścia głównego do wjazdu na zaplecze

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-124 Kraków, ul. Rajska 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6332210
 • Data zamieszczenia: 2015-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  ul. Rajska 1 1
  31-124 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6332210
  REGON: 00027815500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia Budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony ul. Rajskiej - Etap II od wejścia głównego do wjazdu na zaplecze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty przy budowie ogrodzenia budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony ul. Rajskiej na odcinku od wejścia głównego do wjazdu na zaplecze budynku wraz z bramą przesuwną i dwoma furtkami; 2. Zakres robót: rozebranie i demontaż istniejącej bramy wjazdowej z furtką; wykonanie tyczenia przebiegu trasy ogrodzenia przez uprawnionego geodetę; budowa nowego ogrodzenia, dwóch furtek i bramy przesuwnej wg. wskazanych: projektów, nadzorów autorskich, przedmiarów, pozwoleń budowlanych i konserwatorskich oraz notatek służbowych; montaż zasilania elektrycznego bramy przesuwnej; montaż instalacji sterowania napędem bramy przesuwnej oraz domofonowej pomiędzy bramą a pomieszczeniem ochrony w budynku WBP; podczas prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny; po ukończeniu prac należy wykonać dokumentacją powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją zbudowanego ogrodzenia; 3. 3. Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wraz z otoczeniem w granicach działki nr 125/12 obręb nr 60 Śródmieście jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-1418/M, wcześniej nr A-960. Przebieg prac budowlanych musi być zrealizowany w całości przy zastosowaniu technologii i materiałów zaakceptowanych przez nadzór autorski, inwestorski, konserwatorski oraz budowlany. 4. Teren WBP w Krakowie wraz z ul. Rajską jest w ciągłej intensywnej eksploatacji. Wykonywane prace nie mogą powodować wyłączenia budynku ani terenu do niego przyległego, poza bezpośrednim terenem placu budowy, z istniejącego sposobu użytkowania. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje w porozumieniu z Zamawiającym organizację przemieszczania się osób przybywających na teren wokół i do Biblioteki a także sposób parkowania samochodów służbowych i pracowniczych. Sposób prowadzenia prac musi zapewniać bezpieczeństwo oraz odpowiednią ochronę pracowników i użytkowników WBP. Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie znajduje się w zwartej zabudowie miejskiej przy ul. Rajskiej od drugiej strony teren Biblioteki otoczony jest utwardzonym parkingiem dla samochodów. Teren wokół budynku jest ogrodzony i oświetlony. Dla potrzeb budowy Zamawiający udostępni Wykonawcy fragment terenu wzdłuż podłużnej osi budynku z przeznaczeniem na urządzenie placu budowy i zaplecza. Oprócz wskazanego wyżej terenu i obszaru wykonywania robót budowlanych Zamawiający nie przewiduje przekazania innych terenów i pomieszczeń dla Wykonawcy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 5. Ponadto przedmiotem zamówienia są objęte poniższe obowiązki Wykonawcy: urządzenie zaplecza budowy, urządzenie placu budowy, zasilanie placu budowy w energię elektryczną i w wodę. Zamawiający wskaże punkty poboru mediów dla potrzeb placu budowy, zaplecza i prowadzenia robót. Koszt pobranej energii elektrycznej i wody obciąży Wykonawcę, sporządzenie projektu organizacji placu budowy i organizacji robót, uzgodnienie ich z Zamawiającym i przedłożenie Zamawiającemu - przed rozpoczęciem robót budowlanych, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, prowadzenie dziennika budowy, przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów, zabezpieczenie robót pod względem bhp i ppoż., zabezpieczenie terenu budowy, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie placu budowy, tablicami - informacyjną, bhp i ppoż., zapewnienie sprzętu bhp i ppoż. na placu budowy, zgłoszenie do odbioru technicznego urządzeń podlegających takiemu odbiorowi, sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przedmiotu zamówienia w trzech egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do celów archiwalnych. Czynności wykonawcy wymienione w ust. 5 w punktach a) do n) niniejszego rozdziału SIWZ winny być wykonane staraniem Wykonawcy i uwzględnione tylko w kosztach pośrednich Wykonawcy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną skutkuje wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA 04 1240 4722 1111 0000 4859 7867. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane - w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w oznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu (pozycje 2,3,4,5), wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dostarczony w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą (np. w osobnej kopercie) w Kasie Zamawiającego przy ul. Rajskiej 1, pokój 208, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji/poręczenia. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji/poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Kopię należy dołączyć do oferty. 5. Oryginały przedmiotowych dokumentów zostaną zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z Ustawy. 6. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. 7. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictwa, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rajska.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach