Przetargi.pl
Odnowa Centrum wsi Powroźnik- etap I

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

  • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek 31
  • Województwo: małopolskie
  • Telefon/fax: tel. 18 4714009 , fax. 18 4777921
  • Data zamieszczenia: 2015-03-05
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
    Rynek 31 31
    33-370 Muszyna, woj. małopolskie
    tel. 18 4714009, fax. 18 4777921
    REGON: 49189306100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Odnowa Centrum wsi Powroźnik- etap I
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: Odnowa Centrum wsi Powroźnik- etap 2.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Wykonanie zadanie obejmuje wykonanie: - Wodotrysk - Place i chodniki - Mała architektura - Przyłącz wodociągowy - Przyłącz kanalizacyjny - Przyłącz energetyczny - Sieć oświetleniowa Zakres szczegółowy objęty zamówieniem został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający sugeruje iż, zasadnym jest dostosowanie nowych lamp do istniejących w pobliżu realizowanej inwestycji. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu Odnowa Centrum wsi Powroźnik- etap I 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość kary umownej (zgodnie z SIWZ)
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muszyna.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach