Przetargi.pl
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu naprzeciwko Placu Kościuszki wraz z zagospodarowaniem terenu

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8429311,8429311 , fax. 033 8429199
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  ul.Zaborska 2 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8429311,8429311, fax. 033 8429199
  REGON: 00052640000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu naprzeciwko Placu Kościuszki wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje w szczególności: a) rozbiórkę istniejącej wiaty przystankowej, b) usunięcie ławek i koszy na odpady, c) rozbiórkę istniejącej kostki brukowej w miejscach projektowanych zieleńców, d) montaż dwóch nowych wiat, koszy na odpady, ławek oraz stojaków na rowery, e) budowę instalacji oświetlenia f) remont istniejącej nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni chodników, g) wycięcie istniejących drzew z wywozem i wyfrezowaniem pni w ziemi, h) wymianę ziemi i wykonanie trawników, i) nasadzenie drzew w tym: platan klonolistny formowany w stożek 7sztuk obwód 18-22 cm i wysokości ok.5 m, brzoza pożyteczna 2 szt. oraz rozplenica japońska w ilości 22szt. j) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie prac wynikających z tego projektu, uwzględniającego umożliwienie pasażerom korzystania z przystanku autobusowego, k) nadzór archeologiczny oraz nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień branżowych, l) wytyczenie geodezyjne oraz sporządzanie bieżącej inwentaryzacji geodezyjnej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, m) wywóz materiałów nieużytecznych i odpadów z terenu budowy, n) wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny uległ pogorszeniu na skutek realizacji robót objętych zamówieniem o) wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia w tym m.in.: oznakowanie oraz zabezpieczenie placu budowy, organizację zaplecza budowy, zapewnienie miejsc poboru wody, energii i innych mediów, dozorowanie itp.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach