Przetargi.pl
Wykonanie nasadzeń oraz dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna - Zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych (etap II rewitalizacji)

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-370 Muszyna, Rynek 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4714009 , fax. 18 4777921
 • Data zamieszczenia: 2012-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31 31
  33-370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 18 4714009, fax. 18 4777921
  REGON: 49189306100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nasadzeń oraz dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna - Zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych (etap II rewitalizacji)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Zagospodarowanie łąk poprzez wydzielenie ośmiu stref w których zostaną zlokalizowane ogrody sensoryczne spełniające funkcje terapii i nauki. W poszczególnych ogrodach zaprojektowano rośliny oddziałujące na poszczególne zmysły poznawcze. W ramach zagospodarowania zostaną wykonane nasadzenia w następujących ogrodach sensoryczne : ogród zdrowia ogród zapachowy ogród słuchowy ogród dotykowy ogród smakowy ogród wzrokowy Zaprojektowano założenie specjalistycznych kolekcji roślin atrakcyjnych pod względem dotykowym i zapachowym, zróżnicowanym kształcie liści, pędów i owoców. Zgromadzono również kolekcję ziół. Przed wejściem do każdego ogrodu zaprojektowano tablicę informacyjną z danymi dotyczącymi ogrodu i możliwościami korzystania z niego. Informacje znajdujące się na tablicy będą napisane w druku powiększonym, pismem Brajla, oraz dodatkowo w języku angielskim i słowackim. We wszystkich strefach zaplanowano elementy małej architektury tj ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, a w ogrodzie zdrowia przewidziano montaż urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych. W ramach realizacji przewidziano również wykonanie ścieżek wewnątrz ogrodów wykonanych z płyt z kamienia naturalnego. Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Gwarancja i Rękojmia: 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas usunięcia wad i usterek. 3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości/; 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu Wykonanie nasadzeń oraz dostawa i montaż elementów małej architektury w ramach zadania Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna - Zagospodarowanie terenów wokół obiektów sanatoryjnych (etap II rewitalizacji) 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muszyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach