Przetargi.pl
Budowa parku sensorycznego przy Domu Pomocy Społecznej w Miechowie (w części dotyczącej obiektów małej architektury, boiska do piłki siatkowej oraz utwardzenia powierzchni gruntu - pielęgnacja parku).

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Warszawska 49A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 383-14-90 , fax. 0-41 383-14-90
 • Data zamieszczenia: 2015-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Warszawska 49A 49A
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 0-41 383-14-90, fax. 0-41 383-14-90
  REGON: 00029851900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dps.miechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parku sensorycznego przy Domu Pomocy Społecznej w Miechowie (w części dotyczącej obiektów małej architektury, boiska do piłki siatkowej oraz utwardzenia powierzchni gruntu - pielęgnacja parku).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest Budowa Parku Sensorycznego Przy Domu Pomocy Społecznej w Miechowie ( W Części Dotyczącej Obiektów Małej Architektury , Boiska Do Piłki Siatkowej Oraz Utwardzenia Powierzchni Gruntu)- Pielęgnacja Parku. SCHEMAT FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNY Projekt przewiduje podzielenie terenu na funkcjonalne części i ich powiązanie oraz dogodną komunikacje we wspólną całość. Stworzona przestrzeń Ogrodów ma być przede wszystkim miejscem przyjaznym człowiekowi. Teren w otoczeniu domu ma służyć wszechstronnemu rozwojowi - od funkcji społecznej, poprzez zabawową i sensoryczną, po funkcję edukacyjną. Teren jest zaplanowany w sposób przejrzysty i łatwy do poruszania się . Dobór kolorów i materiałów skłania do odpoczynku i kontemplacji. Jest idealnym miejscem spotkań . Pełni doskonale funkcje społeczną. Ogromną uwagę podczas projektowana zwrócono na to aby otoczenie było przyjemne, pełne atrakcji, stonowanych barw i różnorodnych faktur. Zastosowane w projekcie gatunki i odmiany drzew , krzewów i bylin charakteryzują się dobrą odpornością na panujące w tym obszarze warunki klimatyczne. W trakcie projektowania założono ,że komponowana zieleń prócz funkcji terapii polegającej na stymulacji zmysłów, będzie spełniać trzy podstawowe funkcje: poprawy samopoczucia osób przebywających na terenie obiektu, estetyki - poprzez stworzenie ciekawej kompozycji i dekoracyjnej oprawy obiektu , oraz ochrony środowiska. Całość parku podzielona jest na następujące jednostki funkcjonalno - przestrzenne spełniające określone funkcje: I- Ogród Dotyku - gdzie roślinność stanowią gatunki o zróżnicowanej fakturze i strukturze liści (omszone , gładkie ,chropowate) oraz igieł ( kłujące ,tępe, długie ,krótkie). II- Ogród Kolorów-tu zastosowano rośliny o intensywnym zabarwieniu liści , kwiatów, pędów , pobudzając zmysł wzroku. .Rabaty ogrodu kolorów ramuje ścieżka Sensoryczna złożona z kilkumetrowych odcinków zróżnicowanych pod względem podłoża, każdy stanowi inny rodzaj nawierzchni (żwir ,płyty kamienne poprzerastane roślinami przypominającymi mech ,piasek, drewno, otoczaki, podkłady kolejowe układane na żwirze oraz korę). III- Ogród Dźwięków-( gdzie zmysł słuchu pobudzi szum wysokich traw na wietrze i różnego rodzaju dzwonków). IV- Ogród Zapachu- w którym dominują rośliny o intensywnej woni kwiatów i pędów. Wejście i wyjście z ogrodu zaakcentowane jest drewnianymi pergolami, które porastają intensywnie pachnące pnącza. V- Ogród Smaku- dla pobudzenia zmysłu zostanie odtworzony sad owocowy. Ponadto na terenie parku zaplanowano nowe urządzenia do ćwiczeń i zabaw, dominują urządzenia służące do bujania , utrzymywania równowagi i balansowania. Urządzenia rozmieszczone są na terenie całego obszaru objętego opracowaniem . Zaprojektowana została również kapliczka, która zostanie umieszczona w centralnym punkcie placyku o kształcie półokręgu, znajdującego się pomiędzy Ogrodem Kolorów i Ogrodem Smaku . UKŁAD KOMUNIKACYJNY Pozostawiono istniejące nawierzchnie (kostka betonowa) chodniki stanowiące ciągi komunikacji pieszej do budynku. Powiązano je z nowymi nawierzchniami tak, aby spójnie i harmonijnie umożliwiały poruszanie się po przestrzeni Ogrodu osobom niepełnosprawnym i na wózkach .. Projektowane nawierzchnie wykonane są z kostki brukowej, dzięki temu pełnić mają funkcję sensoryczno-edukacyjną, dodatkowo dostarczają użytkownikom, obok zieleni i form małej architektury, różnorodnych bodźców. Dodatkowo stwarzają możliwość zabawy i nauki. LOKALIZACJA Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie , ul. Warszawska 49 A , 32-200 Miechów. Jest to obszar zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr. 924/23 o pow. 0,8 ha. INWESTOR Inwestorem zadania jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 49 A , 32-200 Miechów. ZAKRES ROBÓT ZNACZĄCYCH Projekt zagospodarowania terenu obejmuje następujący zakres robót: - przygotowanie podłoża ; - wyrównanie i podniesienie terenu ; - wykonanie trawników - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej; - wykonanie nasadzeń; - montaż elementów wyposażenia (wiata czterokątna ,ławki, kosze na śmieci, , elementy edukacyjne) Zakres robót oszacowany jest w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest - pod rygorem nieważności oferty, wnieść wadium w kwocie: 8 000 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Bank PKO S.A. w Krakowie , Filia w Miechowie numer rachunku: 67 1240 2294 1111 0010 5825 1004 W przypadku wpłaty przelewem, Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, jeżeli w dniu 19.10.2015r. do godz. 9.00 będzie ono na koncie depozytowym Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Warszawska 49 A, 32-200 Miechów przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 19.10.2015r., do godz. 10.00. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Do oferty należy załączyć jedynie kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. 6. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a p.z.p.), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 p.z.p., zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.malopolska.pl/dpswmiechowie/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach