Przetargi.pl
Wykonanie małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bobowa zgodnie z programem Rządowym -Radosna Szkoła

Gmina Bobowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-350 Bobowa, Rynek 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3514300 , fax. 018 3514300 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2012-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobowa
  Rynek 21 21
  38-350 Bobowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3514300, fax. 018 3514300 w. 21
  REGON: 00053595900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bobowa zgodnie z programem Rządowym -Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bobowa zgodnie z programem Rządowym -Radosna Szkoła W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac: 1.Wykonanie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z płytek gumowych w obrzeżach systemowych gumowych. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna na podbudowie z kruszywa łamanego frakcja 0-4 mm, gr. warstwy 3-5 cm i kruszywa łamanego 4- 31,5 mm, gr. warstwy 15 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm o łącznej powierzchni 170,00 m 2 2.Wykonanie na obrzeżach wykładziny trawników z nasadzeniem krzewów (tuje i jałowce) o pow. 70,00 m2 3.Montaż urządzeń zabawowych 6 kpl, oraz tablicy informacyjnej, 2 szt. ławek i kosza na śmieci 4.Wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego wys. od 1,50 - 1,65 m z prętów stalowych powlekanych z bramką wejściową na prefabrykowanym fundamencie (stopki, podmurówki)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobowa.pl/BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach