Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum w miejscowości Frydman

Gmina Łapsze Niżne ogłasza przetarg

 • Adres: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2659310 , fax. 18 2659315
 • Data zamieszczenia: 2014-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łapsze Niżne
  ul. Jana Pawła II 20 20
  34-442 Łapsze Niżne, woj. małopolskie
  tel. 18 2659310, fax. 18 2659315
  REGON: 49189240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lapszenizne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum w miejscowości Frydman
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie w centrum w miejscowości Frydman skweru przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji. 2.W zakres zamówienia wchodzą: 1)roboty przygotowawcze - oczyszczanie terenu; 2)wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej; 3)roboty ziemne pod nasadzenia roślin i teren zielony; 4)wykonanie trawników 5)nasadzenia drzew i krzewów; 6)mała architektura (ławki parkowe, kosze parkowe, stoliki do gry w szachy, altana parkowa, piaskownica, karuzela parkowa, huśtawka); 7)roboty elektryczne - oświetlenie skweru przy użyciu 10 lamp wolnostojących. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają Projekt zagospodarowania skweru w miejscowości Frydman, Projekt budowlany dot. przyłącza kablowego, zalicznikowego niskiego napięcia do projektowanych latarni oświetlenia zewnętrznego, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4.000,00zł, słownie: cztery tysiące 00/100 złotych. 3.Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/uglapszenizne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach