Przetargi.pl
Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO).

Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4464043 , fax. 0-18 4464186
 • Data zamieszczenia: 2012-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
  ul. Rynek 20 20
  33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4464043, fax. 0-18 4464186
  REGON: 00053078400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca renowację i zagospodarowanie parku Węgielnik - skałki wraz z zagospodarowaniem szczytu oraz uatrakcyjnienia szlaku turystycznego Beskidu Sądeckiego Piwniczna - Zdrój -Eliaszówka wraz z budową wieży widokowej i zagospodarowaniem szczytu w Piwnicznej Zdroju. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: ZADANIE NR 1 :Renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik - Skałki w Piwnicznej - Zdroju. Park Węgielnik - Skałki (ustanowiony Uchwałą Rady Miasta i Gminy) ok. 40 ha, działki nr 2887, (obszar Parku), 2939, 2941)2, 2884, 2856, 2331)19. Renowacja i zagospodarowanie obejmują zagadnienia : § Uporządkowanie oraz wyrównanie ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych. § Zamontowanie oznakowania kierunkowego ścieżek, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek historycznych. Renowacja źródełka, krzyża przy okopach oraz terenu wokół pomnika. Odtworzenie okopów. § Montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budowa platformy widokowej na wychodni skalnej wraz z ekspozycją i oświetleniem solarnym. Zagospodarowanie szczytu góry Węgielnik, poprzez montaż ekspozycji militarnej wraz z platformą, boiska oraz małego placu zabaw. Na projekcie funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania wyznaczono kolejno 13 punktów przystankowych wraz z projektowanymi elementami: 1.RYNEK - Wymiana lub wykonanie tablicy informacyjnej z mapą lokalizacji Parku Węgielnik oraz opisem. 2.WEJŚCIE - Projektowana tablica informacyjna z mapą oraz opisem. Zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujka ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. Wykonanie poszerzenia ścieżki wraz z umocnieniem brzegów oraz nawiezieniem materiału kamiennego, wykonanie schodów z elementów bali drewnianych w poprzek ścieżki na odcinku ok. 100m oraz barierek ochronnych na odcinku 80m. 3.PRZYSTANEK W PARKU Projektowane miejsce wypoczynkowe z tablicą informacyjną. Zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 4.OKOPY Projektowane miejsce wypoczynkowe z tablicą informacyjną renowacja krzyża, kosz na śmieci. Projektowana renowacja okopów - hydrosiew, wykonanie fragmentów umocnień. oraz czasowe aranżacje historyczne. Odkrzaczanie, porządkowanie terenu bezpośrednio przy okopach. Zainstalowanie punktu świetlnego (ok.3 szt), z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 5.WĘGIELNIK Ekspozycja militarna w postaci platformy (zaaranżowana historycznie np. wieża strzelnicza) z tablicą informacyjną oraz opisem. Wymiary platformy4,20 x9,00m . Powierzchnia zabudowy -37,2m2, powierzchnia użytkowa - 26,00m2, wysokość 4,00 m (bez zadaszenia), 6,50 (z zadaszeniem). Konstrukcja główna , konstrukcja schodów, tarasy, posadzki - drewniane (poddane termicznej obróbce).Obiekt będzie zapewniał swoim programem potrzeby związane z turystyka i rekreacją górska ściśle związana z przeznaczeniem obszaru objętego opracowaniem. Projektowane miejsce wypoczynkowe. Zamontowanie barierek stabilnych przy skarpie na odcinku ok. 120m, zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 6.PRZYSTANEK W PARKU - Siedzisko - Zamontowanie barierek stabilnych przy skarpie, zainstalowanie punktu świetlnego, z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujka ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 7.OKOPY Projektowane miejsce wypoczynkowe z tablicą informacyjną. Projektowana renowacja okopów - hydrosiew, wykonanie fragmentów umocnień. oraz czasowe aranżacje historyczne. Odkrzaczanie, porządkowanie terenu bezpośrednio przy okopach. Zainstalowanie punktu świetlnego (ok.3 szt), z zastosowaniem technologii baterii słonecznej, z czujką ruchu, zamontowanego na słupie, uziemione. 8.WEJŚCIE Projektowana tablica informacyjna z mapą oraz opisem. 9.KAPLICZKA Proj. tablica informacyjna, zabezpieczenie dojścia. Uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie figury, zainstalowanie barierek stabilnych ok. 70m, schodków z elementów drewnianych ok. z utwardzeniem z materiałów kamiennych ok. 100m., Zainstalowanie siedziska, oraz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania/wyeksponowania miejsca figury. 10.ŹRÓDEŁKO Projektowana renowacja ujęcia wody, tablica informacyjna, siedzisko, Zainstalowanie siedziska, orz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania/wyeksponowania miejsca źródełka. 11.POMNIK Projektowana tablica informacyjna aranżacja zieleni oraz siedzisk wokół pomnika, odrestaurowanie barierek, Zainstalowanie siedziska, orz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania 12. POLANA - siedzisko zadaszone do 25m2 z konstrukcji drewnianej pokrytej gontem , boisko do gry ( oczyszczony i wyrównany teren, słupki drewniane ,siatka), mały plac zabaw z elementów drewnianych i kamiennych aranżowany historycznie. Aranżowane miejsce na grila wykonane w zagłębieniu, obłożone kamieniami, ruszt metalowy, wraz zadaszeniem. Odkrzaczenie polany, porządkowanie terenu, wyrównanie. Zainstalowanie siedziska, oraz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania. 13. WYCHODNIA SKALNA Projektowana platforma widokowa wraz z zabezpieczenia oraz ekspozycją skały wraz z oświetleniem solarnym. Konstrukcja wsporcza, zakotwiona w skale. Barierki stabilne, zabetonowane oraz regulacja ścieżki z utwardzeniem dojścia do platformy. Zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania/wyeksponowania skały oraz zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych zamontowanych na słupie przy wejściu na wychodnie skalną. 14. Pozostałe elementy parku. Konieczne ciecie sanitarne zieleni, uporządkowanie parku ok. 40 ha poza wyznaczonymi punktami. Oczyszczenie, i wyeksponowanie skał od strony ul. Szczawnickiej i Daszyńskiego. Zainstalowanie punktu świetlnego z wykorzystaniem baterii słonecznych - system podświetlania)wyeksponowania skał. Odkrzaczanie, porządkowanie bezpośrednio przy ścieżkach , roboty konserwacyjne, wyrównanie, utwardzenie miejscowe materiałem kamiennym - ok. 3 960m (możliwość zainstalowania elementów ścieżki zdrowia ) Zainstalowanie barierek stabilnych ok. 220m, schodków z elementów drewnianych ok. z utwardzeniem z materiałów kamiennych ok. 265m., Wykonanie ścieżki o wyższym stopniu trudności wzdłuż ściany skalnej. Zainstalowanie płotków śnieżno-ochronnych na Węgielniku. Naprawa odwodnienia liniowego oraz nawierzchni chodnika od strony ul. Daszyńskiego i Szczawnickiej na długości ok. 640m. ZADANIE NR 2 : Uatrakcyjnienie szlaku Piwniczna - Zdrój - Eliaszówka. Uatrakcyjnienie szlaku obejmuje zagadnienia : § Uporządkowanie oraz wyrównanie części ścieżek, zamontowanie zabezpieczeń oraz schodów terenowych. § Zamontowanie oznakowania kierunkowego szlaku, zamontowanie tablic informacyjnych, panoram oraz ciekawostek przyrodniczych. Renowacja istniejących oznakowań wraz z przycięciem gałęzi. § Montaż miejsc przystankowych wraz z koszami oraz budowa wieży widokowej i zagospodarowanie szczytu góry Eliaszówka. Na projekcie funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania wyznaczono kolejno 12 punktów przystankowych wraz z projektowanymi elementami: § 1. Przełęcz Gromadzka- tablica informacyjna z mapą, ławka. Do punktu 2, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, nawiezienie materiału kamiennego, usytuowanie kładki drewnianej na odcinku bagnistym § 2. Przystanek w punkcie widokowym - siedzisko z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze, panorama. Do punktu 3, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, nawiezienie i utwardzenie materiałem kamiennym § 3. Przystanek w punkcie widokowym - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 4, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, zainstalowanie barierek ochronnych na odcinku ok. 180m, , schodów terenowych z elementów drewnianych(bale w poprzek drogi) z utwardzeniem materiałem kamiennym na odcinku ok. 130m § 4. Eliaszówka - budowa wieży widokowej, siedzisko zadaszone dla grupy osób o pow. Zabudowy do 25m2, 2 ławki, tablica informacyjną z mapą, ciekawostki przyrodnicze, panorama, naturalny rowerowy tor przeszkód(nasypy kamienne, elementy drewnianych przeszkód), odkrzaczenie terenu wokół wieży i miejsc spoczynku. Do punktu 5 na szlaku konieczne uporządkowanie trasy, roboty konserwacyjne ścieżki, wyrównanie. § 5. Przystanek w punkcie widokowym - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 6, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, § 6. Przystanek - ławka. Do punktu 7, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki § 7. Przystanek w punkcie widokowym - siedzisko z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze, panorama. Do punktu 8, na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki, zainstalowanie barierek ochronnych na odcinku ok. 220m, schodów z elementów drewnianych(bale w poprzek drogi) z utwardzeniem materiałem kamiennym odcinek ok. 130m. § 8. Przystanek - ławka. Do punktu 9 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. § 9. Punkt widokowy - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 10 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. § 10. Przystanek - ławka, kosz. Do punktu 11 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. § 11. Przystanek w punkcie widokowym - ławka z tablicą informacyjną, ciekawostki przyrodnicze. Do punktu 12 na odcinku, konieczne odkrzaczanie i uporządkowanie szlaku, wyrównanie ścieżki. - Od punktu 10 do 12 przebiega tez szlak rowerowy - który wymagać będzie uporządkowania, odkrzaczenia i konserwacji i modernizacji. ? 12. Piwniczna Zdrój - tablica informacyjna z mapą. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o załączony Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez Zespół Projektowy: Pracownia Projektowa Wiktor Pajdzik, 34-736 Lubomierz oraz ReMM Mikulski Mariusz , 33-300 Nowy Sącz, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego warunkami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji stanowiskami instytucji uzgadniających, z prawem budowlanym, projektami wykonawczymi. Przedmiot zamówienia obejmuje: A. Prace projektowe -przygotowanie materiałów przedprojektowych wraz z mapą do celów projektowych, -opracowanie koncepcji budowlanej i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego -sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych wszystkich branż wraz z zestawieniem kosztów i harmonogramem rzeczowo-finansowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wraz z uzgodnieniami -uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót B. Prace inwestycyjne 2.1 Wszelkie informacje (przyrodnicze, historyczne, topograficzne) będące treścią tablic informacyjnych powinny być bezwzględnie konsultowane z Zamawiającym 2.2 Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsca lokalizacji inwestycji, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 2.4 Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.5 W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia , oraz w załączniku nr 1 do oferty , znaku towarowego, patentu lub pochodzenia służy jedynie do celów identyfikacyjnych, do określenia ich kompatybilności. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego. w myśl art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający dopuszcza możłiwość składania ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie oraz w załączniku nr 1 do oferty. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produktu przez producenta urządzenia. 6. Nazwy kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych CPV: 22462000-6 Materiały reklamowe CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne CPV: 45236250-7 Wyrównywanie terenu parków CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 46000,00słownie: czterdzieści sześć tysięcy 00)100 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Piwniczna 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 z adnotacją wadium - Uatrakcyjnienie szlaku turystycznego Eliaszówka z budową wieży widokowej oraz renowacja i zagospodarowanie parku Węgielnik- Skałki w Piwnicznej-Zdroju w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (MRPO). 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2012-11-08, sposób przekazania: oryginał dołączony do oferty 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwniczna.pl Baner BIP link Zamówienia publiczne

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach