Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych w Rozdzielu i Żegocinie

Gmina Żegocina ogłasza przetarg

 • Adres: 32-731 Żegocina, Żegocina 316
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6132008 , fax. 014 6132008
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żegocina
  Żegocina 316
  32-731 Żegocina, woj. małopolskie
  tel. 014 6132008, fax. 014 6132008
  REGON: 85166075000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegocina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych w Rozdzielu i Żegocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Odbudowa drogi gminnej Rozdziele - Doliny K580394 w km 0+400 - 0+900 -roboty ziemne, wykonanie dolnej podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, wyrównanie poboczy 2.Odbudowa drogi gminnej Żegocina - Nadole - Dział K580405 w km 0+000 - 0+600 - roboty ziemne, warstwa dolna i górna podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych, wyrównanie poboczy 3.Odbudowa drogi gminnej Żegocina Potoki K580420 w km 0+200 - 0+600 - roboty ziemne, warstwa dolna i górna podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych, wyrównanie istniejących poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zegocina.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach