Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, serwera plików i drukarek

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278711, 012 2787132 , fax. 02 2787110
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278711, 012 2787132, fax. 02 2787110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, serwera plików i drukarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, serwera plików, drukarek i oprogramowania (sprzedaż wraz z dostarczeniem), o minimalnych parametrach technicznych i ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - pn. Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia. 1. Komputer stacjonarny (typ 1) - do zastosowań biurowych wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym MS Office - 23 sztuki 2. Monitor 21,5 standard - 22 sztuki 3. Monitor 24,1 do zastosowań graficznych - 1 sztuka 4. Komputer przenośny (laptop 1) (15.6, konfiguracja standardowa) - 6 sztuk 5. Komputer przenośny (laptop 2) (15.6 , zwiększona wydajność) - 6 sztuk 6. Komputer przenośny (laptop 3) (14,konfiguracja standardowa) - 3 sztuki 7. Komputer przenośny (laptop 4) (15.6 , graficzny) - 1 sztuka 8. Serwer plików NAS - 1 sztuka 9. Zasilacz awaryjny UPS - 23 sztuki. 10. Zestaw bezprzewodowy (klawiatura + mysz) - 5 sztuk 11. Urządzenie drukujące wielofunkcyjne A3, + fax - 1 sztuka 12. Urządzenie drukujące wielofunkcyjne A4, duplex - 3 sztuki 13. Urządzenie atramentowe wielofunkcyjne - 3 sztuki 14. Drukarka laserowa 3 sztuki 15. Program Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL (licencja-klucz) T5D-00311 - 1 sztuka 16. Program ABBYY FineReader 11 Coroprate Edition (BOX) lub równoważny - 1 sztuka. Oferowane asortymenty w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Oferowane asortymenty powinny posiadać Deklarację zgodności CE. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji znajdują się w SIWZ wraz ze wzorem umowy zamieszczoną na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniawieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach