Przetargi.pl
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 13 budynków wspólnotowych, w podziale na 13 części.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-828 Kraków, Os. Złotej Jesieni 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 616 6222 , fax. 12 616 6229
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych
  Os. Złotej Jesieni 14 14
  31-828 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 616 6222, fax. 12 616 6229
  REGON: 35076836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej 13 budynków wspólnotowych, w podziale na 13 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej w 13 budynkach wspólnotowych, w podziale na 13 części. Dokumentacja techniczna będzie podstawą między innymi do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali, wyliczenia prawidłowych udziałów w części wspólnej nieruchomości, będzie służyć jako materiał (podkład) do modernizacji i remontów obiektów oraz do celów projektowych. Dokumentacja techniczna będzie przekazana w szczególności Wspólnocie Mieszkaniowej budynku. W ramach zamówienia Wykonawca ma ustalić położenie pomieszczeń przynależnych (w szczególności piwnicy/piwnic) do lokali mieszkalnych, do których Wykonawca uzyskał dostęp i zinwentaryzowanie ich oraz uwzględnienie pozostałej powierzchni zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, w szczególności jako części wspólnych budynków lub lokali. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we właściwym organie architektonicznym, zgodnie z wymogami tego organu obowiązującymi w dniu składania wniosku, zaświadczeń o samodzielności lokali, do których Wykonawca uzyskał dostęp, mieszczących się w budynkach. Ryzyko przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali spoczywa na Wykonawcy. Na żądanie organu architektonicznego, Wykonawca może zostać zobligowany do zaznaczenia granic nieruchomości gruntowych przebiegających przez lokal/budynek. Przebieg granic powinien zostać potwierdzony podpisem uprawnionego geodety wraz z przybiciem pieczęci imiennej. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 - os. Willowe 25 (10 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 5080,00 zł) ), Część 2 - os. Willowe 34 ( 6 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 3048,00 zł ), Część 3 - os. Sportowe 18 ( 7 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 3556,00 zł ), Część 4 - os. Sportowe 5 (6 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto:3048,00 zł), Część 5 - os. Na Wzgórzach 36 (25 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 7500,00 zł), Część 6 - os. Handlowe 11 ( 28 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 8400,00 zł), Część 7 - os. Hutnicze 10 ( 24 lokale; szacunkowa wartość zamówienia netto: 7200,00 zł), Część 8 - os. Kolorowe 1 ( 21 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 6300,00 zł), Część 9 - os. Krakowiaków 8 ( 20 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 6000,00 zł), Część 10 - os. Słoneczne 2 (37 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 11100,00 zł), Część 11 - os. Sportowe 13 ( 7 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 3556,00 zł), Część 12 - os. Sportowe 16 ( 7 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 3556,00 zł ), Część 13 - os. Sportowe 13 ( 6 lokali; szacunkowa wartość zamówienia netto: 3048,00 zł). Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ( np. rezygnacja wspólnoty mieszkaniowej z wykonania dokumentacji). Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - dokumentację inwentaryzacyjną architektoniczno - budowlaną w czterech egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dokumentacji, gdzie poszczególne lokale winny znajdować się na odrębnych kartach rysunkowych w formacie odpowiadającym wymiarom lokalu (ewentualnie z pomieszczeniem przynależnym), z wpisem właściwego organu architektonicznego o numerach zaświadczeń o samodzielności lokali wydanych na podstawie tej dokumentacji, - w jednym egzemplarzu inwentaryzację zawierającą rzuty kondygnacji, na których występują stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Inwentaryzacja opracowana powinna być z uwzględnieniem wytycznych zawartych w zał. Nr 4 do umowy, - dokumentację inwentaryzacyjną w zakresie instalacyjnym w dwóch egzemplarzach dla każdej z instalacji występującej w budynku, - zaświadczenia o samodzielności lokali, do których Wykonawca uzyskał dostęp, wydane przez właściwy organ architektoniczny na podstawie dokumentacji lub postanowienia o odmowie wydania takich zaświadczeń wraz z uzasadnieniem merytorycznym, - załączniki, o których mowa w paragrafie 1 ust. 3 umowy, - kopie dokumentu/dokumentów wraz z oryginałami zwrotnych potwierdzeń odbioru, o których mowa w paragrafie 1 ust. 4 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu do składania ofert w wysokości: Część 1: 150,00 zł, Część 2: 90,00 zł, Część 3: 100,00 zł, Część 4: 90,00 zł, Część 5: 220,00 zł, Część 6: 250,00 zł, Część 7: 210,00 zł, Część 8: 180,00 zł, Część 9: 180,00 zł, Część 10: 330,00 zł, Część 11: 100,00 zł, Część 12: 100,00 zł, Część 13: 90,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach