Przetargi.pl
Odbudowa drogi gminnej nr 4311104 w miejscowości Samocice w km 0+000 - 0+800 - w ramach usuwania skutków powodzi 2010 r

Urząd Gminy Bolesław ogłasza przetarg

 • Adres: 33-220 Bolesław, Bolesław 68
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6415018 , fax. 014 6415036
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bolesław
  Bolesław 68 68
  33-220 Bolesław, woj. małopolskie
  tel. 014 6415018, fax. 014 6415036
  REGON: 00053220500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslaw.intarnet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi gminnej nr 4311104 w miejscowości Samocice w km 0+000 - 0+800 - w ramach usuwania skutków powodzi 2010 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  KONSTRUKCJA ODBUDOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI TYP I I od km 0 000 do km 0 535. Na odcinku A drogi gminnej w Samocicach projektowana jest następująca konstrukcji nawierzchni drogi warstwa ścieralna beton asfaltowy z mieszanek mineralno bitumicznych o uziarnieniu 0 12,8 mm wg PN S 96025 2000 o grubości 3 cm dla KR 1 warstwa profilująca z mieszanek min. - bitumicznych o uziarnieniu 0 12,8 mm wg PN S 96025 beton asfaltowy z mieszanek mineralno bitumicznych o uziarnieniu 0 12,8 mm wg PN S 96025 2000 w ilości średnio 75 kg m2 dla KR 1 lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi poprzez wbudowanie zwiększonej ilości mieszanki mineralno bitumicznej. KONSTRUKCJA ODBUDOWY ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI - TYP II - II od km 0 535 do km 0 800. Na odcinku B drogi gminnej w Samocicach projektowana jest następująca konstrukcji nawierzchni drogi : warstwa ścieralna beton asfaltowy z mieszanek mineralno bitumicznych o uziarnieniu 0 12,8 mm wg PN S 96025 2000 o grubości 3 cm dla KR 1 warstwa wiążąca beton asfaltowy z mieszanek mineralno bitumicznych o uziarnieniu 0 12,8 mm wg PN S 96025 2000 o grubości 3 cm dla KR 1 wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką min. o ciągłym uziarnieniu 0 63 mm stabilizowaną mechanicznie - o śr. grubości warstwy 17 cm istniejąca podbudowa pod nawierzchnię wraz z podbudową pomocniczą opisaną powyżej. Konstrukcja poboczy. Na całym odcinku drogi projektowane są obustronne pobocza wykonywane poprzez odcinkowe uzupełnienie ziemią uzyskaną z wykonywanych korytowań pod warstwy podbudowy pomocniczej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wykonaniem wzmocnienia poprzez wykonanie w górnej warstwie poboczy nawierzchni z kruszywa łamanego - mieszanki mineralnej o ciągłym uziarnieniu 0 31 mm. Grubość warstwy wzmocnienia kruszywem winna wynosić 7 cm. Szerokość poboczy dla odcinka A obustronnie po 0,4 m a spadek poboczy w granicach 6 do 8 procent dla odcinka B obustronnie po 0,3 m a spadek poboczy w granicach 6 do 8 procent. Konstrukcja zjazdów. W ramach niniejszego opracowania projektowane jest wykonanie trzech zjazdów na drogi gminne o naw. ziemno tłuczniowych zjazdy o nawierzchni z mieszanek mineralnych o ciągłym uziarnieniu. Lokalizację i parametry tych zjazdów podano na planach sytuacyjnych oraz w przedmiarze robót. Nie przewiduje natomiast się odbudowy nawierzchni zjazdów indywidualnych w ramach niniejszego opracowania. Na odcinkach zjazdów przylegających do odbudowywanej nawierzchni planowane jest wykonanie jedynie nawierzchni zjazdów na szerokości wykonywanych poboczy. Szczegółowy obmiar poszczególnych powierzchni zjazdów zawiera przedmiar robót dział zjazdy. Odwodnienie. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym oraz ze względu istniejący stan odwodnienia nie planowane jest wykonywanie robót związanych z remontem odwodnienia. Do wykonania poszczególnych warstw zarówno podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz poboczy a przede wszystkim warstw nawierzchni z betonu asfaltowego Zamawiający zaleca stosowanie mieszanek z kruszyw o średniej twardości tj. kruszywa dolomitowe; wyklucza się stosowanie miękkich kruszyw wapiennych. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania stawiane kruszywom łamanym stosowanym do budowy i remontów dróg w szczególności norma PN S 06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boleslaw.intarnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach