Przetargi.pl
Remont dróg gminnych

Gmina Jabłonka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja 1/206
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2611146 , fax. 018 2652468
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonka
  ul. 3 Maja 1/206 1/206
  34-480 Jabłonka, woj. małopolskie
  tel. 018 2611146, fax. 018 2652468
  REGON: 00054325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych -wykonanie nawierzchni asfaltowych Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego CPV Główny przedmiot 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Szczegółowy zakres prac precyzuje przedmiar robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Wymagany okres gwarancji: na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Szczegółowy zakres prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót (przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 9 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiary robót(przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym, nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty) Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń, jakie przytoczono w przedmiarze robót STWiORB należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami, co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych Standarów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia i nie powodują naruszenia warunków, na podstawie, których wydano decyzję - pozwolenia na budowę. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Jabłonka Nr 74 8798 0002 0000 0000 0026 0014 z dopiskiem Wadium przetargowe na Remont dróg gminnych 4.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1 34-480 Jabłonka - kasa UG w pok. 105 lub dołączyć do oferty. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 6.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 7.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11-04-2013 roku do godz. 10:00. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostania uznana za odrzuconą. 8.Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach