Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000 - 0+400

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2721733 , fax. 012 2721733
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Słowackiego 82 82
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 2721733, fax. 012 2721733
  REGON: 35157174200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000 - 0+400
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr K1933 w miejscowości Osieczany, polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na dł. 400 m. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: - mechaniczne ścinanie poboczy, - mechaniczne cięcie nawierzchni, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna gr. 5 cm, - wykonanie przełomów, - uzupełnienie poboczy tłuczniem, - oczyszczenie rowów. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, SIWZ, SST i dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wynosi: 2 200,00 zł Wadium należy wpłacić na konto: BNP PARIBAS FORTIS, nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Oferty, które nie będą zabezpieczone wadium zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Ksero dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wpłaty wadium w innej formie np. gwarancji, kserokopię należy załączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć w ZDP (księgowość) lub załączyć luzem do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-myslenice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach