Przetargi.pl
Remont drogi leśnej nr 40 (nr inw. 220/825) w L-ctwie Barnowiec

Nadleśnictwo Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Nawojowa 229
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4457012 , fax. 018 4463895
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Nawojowa
  Nawojowa 229 229
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  tel. 018 4457012, fax. 018 4463895
  REGON: 35054568800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej nr 40 (nr inw. 220/825) w L-ctwie Barnowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont drogi leśnej nr 40 (nr inw 220/825) na długości 4000 mb w Leśnictwie Barnowiec a.Lokalizacja: Droga leży na terenie powiatu nowosądeckiego na działkach ewidencyjnych nr 2/233 ; 666/234; 1/2; 3/1; 3/2 obręb ewidencyjny Łabowa, oraz 391/236; 392/237; 393/238; 394/239 obręb ewidencyjny Maciejowa jednostka ewidencyjna Łabowa na terenie leśnym należącym do Nadleśnictwa Nawojowa b.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych c.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2.Rodzaj i zakres robót: Remont drogi leśnej nr 40 (nr inw. 220/825) na odcinku 4000 mb (0+000-4+000) Remont będzie prowadzony na drodze wewnątrzzakładowej bez pasa drogowego o nawierzchni z kruszywa naturalnego, oraz biegnącym wzdłuż drogi rowem. Remont drogi będzie polegał na: Miejscowe profilowanie podłużne i poprzeczne drogi Uzupełnienie i wzmocnienie podbudowy kruszywem naturalnym Utwardzenie nawierzchni i poboczy kruszywem naturalnym Czyszczenie i remont przepustów polegający na wymianie kręgów betonowych na rury z tworzywa (HDPE) i drewnianych ścianek kaszycowych bez zmiany parametrów. Czyszczenie i profilowanie rowów Odwodnienie nawierzchni wodospustami drewnianymi Remont składów drewna polegający na uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym Wycięcie zakrzaczeń i obcięcie gałęzi na całej długości drogi do wys. 4 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium o wartości 7.000 zł. (siedem tys. zł) 2.Formy wniesienia wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: BOŚ S.A. O/Kraków 08154011152001609425150001 lub BS Nawojowa 33 8811 0006 0002 0200 2147 0250 na przelewie należy umieścić informację wadium - Remont drogi leśnej nr 40 (nr inw. 220/825) w Leśnictwie Barnowiec wraz z podaniem konta, na które Zamawiający powinien wadium zwrócić. 4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.08.2016 r., do godz. 10:30. 5.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna zawierać co najmniej następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą. 8.Wadium składane w innych formach niż pieniężna należy złożyć w kasie Nadleśnictwa. Zamawiający informuje, że kasa Nadleśnictwa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do14:00. 9.Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć do kasy N-ctwa, a do oferty dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 10.Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 niniejszego rozdziału. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.Zatrzymanie wadium. a.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Inne postanowienia dotyczące wadium. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane zadanie - za każdy dodatkowy rok gwarancji (powyżej 3 lat) 2 pkt ( nie więcej niż 4 pkt)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach