Przetargi.pl
Przebudowa dróg rolniczych numer: 64 w Wołowicach i 137 w Zagaciu; 284 w Nowej Wsi Szlacheckiej; 802/2, 825/1, 854, 910/1 i 802/1 w Rybnej; 1179 w Rusocicach; 801 w Kamieniu; 1430 i 1401 w Czernichowie i 134/5 w Zagaciu

Urząd Gminy Czernichów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-070 Czernichów, Czernichów 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2702105 , fax. 012 2702324
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernichów
  Czernichów 2 2
  32-070 Czernichów, woj. małopolskie
  tel. 012 2702105, fax. 012 2702324
  REGON: 00053498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg rolniczych numer: 64 w Wołowicach i 137 w Zagaciu; 284 w Nowej Wsi Szlacheckiej; 802/2, 825/1, 854, 910/1 i 802/1 w Rybnej; 1179 w Rusocicach; 801 w Kamieniu; 1430 i 1401 w Czernichowie i 134/5 w Zagaciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych: 1) Zadanie nr 1: Przebudowa dróg rolniczych w Wołowicach, Zagaciu i Czernichowie; 2) Zadanie nr 2: Przebudowa dróg rolniczych w Nowej Wsi Szlacheckiej i Rybnej; 3) Zadanie nr 3: Przebudowa dróg rolniczych w Rusocicach i Kamieniu. 2. Zakres zadań obejmuje następujące prace (ilości zgodne z przedmiarami dla poszczególnych dróg): 1) Wykonanie koryta o szer. 3,50 m; 2) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża; 3) Ułożenie geowłókniny separacyjnej; 4) Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym; 5) Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 15 cm. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: 1) Dla zadania nr 1: a) przedmiary robót i charakterystyki robót - załączniki nr 6-7 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 12-13 do SIWZ. 2) Dla zadania nr 2: a) przedmiary robót i charakterystyki robót - załączniki nr 8-9 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 14-15 do SIWZ. 3) Dla zadania nr 3: a) przedmiary robót i charakterystyki robót - załączniki nr 10-11 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 16-17 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) - dla zadania nr 1, 2) 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł) - dla zadania nr 2, 3) 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) - dla zadania nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie terminu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czernichow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach