Przetargi.pl
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1 1
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12
  REGON: 00052780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku: 1. Remont ulicy Wróblewskiego K201792 (dz. nr 1130/2) w miejscowości Tuchów w km 0+140- 1+140 na dł. 1.000 mb szer. 5-6 m - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu w ilości 5.424 m2 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 5.424 m2 - roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm w ilości 1.500 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości 5 cm w ilości 5.424 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości 4 cm w ilości 5.424 m2 - pobocza z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 9 cm w ilości 400 m2 - skropienie poboczy drogowych asfaltem w ilości 400 m2 - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowe uliczne w ilości 27 szt 2. Remont ulicy Stawarza K201859 (dz. nr 624/1, 624/2, 624/3, 624/4 ) w miejscowości Tuchów w km 0+000 - 0+340 na dł. 340 mb szer.3,5 m - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu w ilości 1.190 m2 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 1.190 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości 5 cm w ilości 1.190 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości 4 cm w ilości 1.190 m2 - pobocza z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 9 cm w ilości 200 m2 - skropienie poboczy drogowych asfaltem w ilości 200 m2 - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowe uliczne w ilości 10 szt 3. Remont drogi gminnej k/Kurczaba K202255 i K202258 (dz. nr 319,305) w miejscowości Siedliska w km 0+400-1+300 na dł. 900 mb szer.3 m - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu w ilości 2.700 m2 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 2.700 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości 5 cm w ilości 2.700 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości 4 cm w ilości 2.700 m2 - pobocza z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 9 cm w ilości 720 m2 - skropienie poboczy drogowych asfaltem w ilości 720 m2 4. Remont drogi gminnej na Zagacie K202135 (dz. nr 480/2, 480/1, 480/9) w miejscowości Lubaszowa w km 0+300 - 0+700 na dł. 400 mb szer.2,8 m - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości 1.500 m2 - podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, gr. 30 cm w ilości 1.500 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo- żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości 4 cm w ilości 1.120 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości 4 cm w ilości 1.120 m2 - pobocza z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 8 cm w ilości 300 m2 - skropienie poboczy drogowych asfaltem w ilości 300 m2 KOD CPV - 45233140-2 Roboty drogowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach