Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych nr 2477/35 w Kamieniu, 235/1 w Zagaciu; 415, 445 i 421 w Rusocicach; 843 w Czernichowie; 84/3 i 84/4 w Rusocicach; 184 w Wołowicach

Urząd Gminy Czernichów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-070 Czernichów, Czernichów 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2702105 , fax. 012 2702324
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czernichów
  Czernichów 2 2
  32-070 Czernichów, woj. małopolskie
  tel. 012 2702105, fax. 012 2702324
  REGON: 00053498300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych nr 2477/35 w Kamieniu, 235/1 w Zagaciu; 415, 445 i 421 w Rusocicach; 843 w Czernichowie; 84/3 i 84/4 w Rusocicach; 184 w Wołowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych: 1) Zadanie nr 1: Modernizacja dróg nr 2477/35 w Kamieniu, 235/1 w Zagaciu; 415, 445 i 21 w Rusocicach; 843 w Czernichowie; 84/3 i 84/4 w Rusocicach; 2) Zadanie nr 2: Modernizacja drogi tłuczniowej nr 184 w Wołowicach. 2. Zakres robót obejmuje następujące prace (ilości zgodne z przedmiarami dla poszczególnych dróg): 1) Dla zadania nr 1: a) wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym; b) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy; c) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; d) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej; e) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 5 cm; f) wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grub. 15 cm; g) wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego; 2) Dla zadania nr 2: a) wykonanie koryta na dług. 400,0 mb szer. 3,50 m głęb. 0,45 m, z wywozem gruntu: 630,0 m3, b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 1995,0 m2, c) wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm: 1400,0 m2, d) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy 5 cm: 30,0 m3, e) Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości 15 cm: 1995,0 m2. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: 1) Dla zadania nr 1: 1) przedmiary robót i charakterystyki robót - załączniki nr 6-10 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 12-16 do SIWZ. 2) Dla zadania nr 2: a) przedmiary robót i charakterystyki robót - załącznik nr 11 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 17 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1) dla zadania nr 1: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł); 2) dla zadania nr 1: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie terminu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czernichow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach