Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B oraz uzupełniającej jazdy (praktycznej nauki jazdy) przygotowującej do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu POMOST. Projekt POMOST realizowany na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0032/15-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, 9.1.- Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1- Aktywna Integracja Projekty Konkursowe, wyłącznie dla OPS/PCPR, Europejski Fundusz Społeczny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 870 90 10 , fax. 33 870 90 10
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Mickiewicza 15 15
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 33 870 90 10, fax. 33 870 90 10
  REGON: 35701149300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B oraz uzupełniającej jazdy (praktycznej nauki jazdy) przygotowującej do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu POMOST. Projekt POMOST realizowany na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0032/15-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, 9.1.- Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1- Aktywna Integracja Projekty Konkursowe, wyłącznie dla OPS/PCPR, Europejski Fundusz Społeczny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B oraz uzupełniającej jazdy (praktycznej nauki jazdy) przygotowującej do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu POMOST. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako zadanie projektu POMOST realizowanego na podstawie umowy nr RPMP.09.01.01-12-0032/15-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, 9.1.- Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1- Aktywna Integracja Projekty Konkursowe, wyłącznie dla OPS/PCPR, Europejski Fundusz Społeczny. 3. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszej SIWZ. 4. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: Zadanie Nr 1-Kurs prawa jazdy kat. B dla osób związanych z pieczą zastępczą- dla 8 osób- po 60 godzin każdy uczestnik, Zadanie Nr 2 - Uzupełniająca jazda (nauka praktyczna jazdy) przygotowująca do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B- dla 1 osoby - 15 godzin; Zadanie Nr 3 - Kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej - dla 1 osoby - 60 godzin Szczegółowy opis przedmiotu zamówień z pkt..4: Zadanie nr 1- kurs prawa jazdy kat. B dla osób związanych z pieczą zastępczą. 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu- osób związanych z pieczą zastępczą. Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego, przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień opanowania materiału, wydanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego, ustalenie terminu egzaminu państwowego, wniesienie należnej opłaty za pierwszy egzamin państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Wymiar godzin dla każdego uczestnika kursu - 60 godz. w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych (1 godz.=45 min), 30 godzin zajęć praktycznych (1 godz.= 60 min) 2. Termin realizacji- od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r. 3. Dni i godziny odbywania się zajęć powinny być dostosowane do potrzeb uczestnika. Termin rozpoczęcia kursu będzie ustalony zgodnie z harmonogramem. Harmonogram kursu będzie ustalał Wykonawca przy udziale Zamawiającego, po jednym egzemplarzu harmonogramu Wykonawca przekaże uczestnikowi oraz Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia placu manewrowego, wyposażenia dydaktycznego, samochodów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280 ); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U z 2016 r. poz. 232); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 231); Ustawą dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016. 627- t.j. z późn. zmian.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2015.2096). 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę, plac manewrowy wyposażenie dydaktyczne, samochody do nauki jazdy, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej na terenie miasta Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie. 8. Zajęcia teoretyczne powinny być zorganizowane na terenie miasta Wadowice , w godzinach uwzględniających obowiązki szkolne, zawodowe lub rodzinne uczestników kursu. Zamawiający zastrzega, że zajęcia teoretyczne nie mogą być prowadzone metodą e-learning. 9. Zajęcia praktyczne powinny być zorganizowane w godzinach uwzględniających obowiązki szkolne, zawodowe lub rodzinne uczestników kursu i winny odbywać się w różnych miejscowościach (również w miejscowości gdzie będzie zdawany egzamin z jazdy), aby jak najlepiej przygotować kursantów do praktycznego egzaminu państwowego. Zajęcia praktyczne obejmujące zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym muszą zaczynać się i kończyć na terenie miasta Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie. Zajęcia praktyczne winny zacząć się po zakończeniu zajęć teoretycznych. 10. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem NNW, uczestników kursu, na czas trwania kursu. Kopie ubezpieczeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem się kursu. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej. Wykonawca zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu bezpłatny, bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na prawo jazdy kat. B (nie dopuszcza się kserowania podręcznika) wraz z płytą DVD/CD, zawierającą odpowiednie zestawy pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego oraz inne materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia kursu. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania informacyjnego z osobami skierowanymi przez zamawiającego na kurs i przekazania wszelkich informacji umożliwiających uzyskanie przez danego kandydata profilu kandydata na kierowcę (PKK), w tym sfinansowania i przeprowadzenia badań lekarskich (lub innych potrzebnych badań) dla każdej osoby uczestniczącej w kursie, umożliwiających uzyskanie profilu kandydata na kierowcę i przystąpienie do kursu prawa jazdy. 13. Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczba samochodów, gwarantującą terminowe wykonanie zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego kopii dokumentacji (poświadczonej za zgodność z oryginałem) potwierdzającej przeprowadzenie badań lekarskich uczestników szkolenia. 15. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla kandydatów na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności: koszt wynagrodzenia wykładowcy/ów - instruktora/ów, koszt wynajmu sali, placu manewrowego, koszt materiałów dydaktycznych, piśmienniczych i szkoleniowych, koszt badań lekarskich oraz koszty egzaminów państwowych, koszt paliwa, amortyzacji samochodów, ubezpieczeń, itp. 17. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy obecności potwierdzające udział uczestnika na zajęciach potwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika kursu. 18. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny dla każdej szkolonej osoby oraz przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie ustalenia terminów egzaminów oraz dowody dokonania opłat za egzamin. 19. Wykonawca podczas realizacji umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 1) harmonogram i program kursu dla każdego uczestnika, 2) listy obecności uczestników na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu (z własnoręcznym podpisem kursanta, z każdego dnia zajęć) -kopia listy obecności, potwierdzona podpisem prowadzącego zajęcia, dostarczona będzie Zamawiającemu do 5 dni od zakończenia danego miesiąca, oryginały list - po zakończeniu kursu), 3) Kopie ubezpieczeń NNW uczestników, przed rozpoczęciem kursu; 4) przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego kopii dokumentacji (poświadczonej za zgodność z oryginałem) potwierdzającej przeprowadzenie badań lekarskich uczestników szkolenia, 5) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursu (oryginał), zawierające szczegółową listę przekazanych materiałów, 6) karty z egzaminu wewnętrznego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), 7) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, 8) poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny wraz z dokumentem potwierdzającym ustalenie terminu egzaminu Państwowego, 9) karty przeprowadzonych zajęć z części teoretycznej i praktycznej (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem - do 5 dni od zakończenia danego miesiąca), 10) imienny wykaz osób, które ukończyły i które nie ukończyły kursu (oryginał), a w przypadku gdy uczestnik nie ukończył kursu, oświadczenie wskazujące powód takiej sytuacji. Zadanie nr 2- Uzupełniająca jazda (nauka praktyczna jazdy) przygotowująca do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B. 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie uzupełniającej jazdy (nauki praktycznej jazdy) z instruktorem prawa jazdy, przygotowującej do egzaminu na kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu- osoby związanej z pieczą zastępczą, w wymiarze 15 godzin (1 godzina = 60 minut). 2. Program jazdy uzupełniającej powinien uwzględnić specyficzne dla osoby korzystającej z tego rodzaju wsparcia potrzeby i służyć udoskonaleniu umiejętności w staniu się bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia placu manewrowego, samochodów do nauki jazdy, a także doświadczonej i wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć zgodnie z : Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280 ); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U z 2016 r. poz. 232); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 231); Ustawą dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016. 627- t.j. z późn. zmian.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2015.2096). 3. Wykonawca winien zapewnić instruktora o wysokich kwalifikacjach oraz wysoką jakość zajęć przez niego prowadzonych. 4. Wykładowca ma dołożyć wszelkich starań, aby uczestnik zajęć polepszył swoją umiejętności bezpiecznej jazdy w jak najwyższym stopniu. 5. Termin realizacji- od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r. 6. Dni i godziny odbywania się zajęć powinny być dostosowane do potrzeb uczestnika. Termin rozpoczęcia jazd będzie ustalony zgodnie z harmonogramem. Harmonogram jazdy uzupełniającej będzie ustalał Wykonawca przy udziale Zamawiającego, po jednym egzemplarzu harmonogramu Wykonawca przekaże uczestnikowi oraz Zamawiającemu. 7. Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem NNW, uczestnika jazdy uzupełniającej na czas jego trwania. Kopie ubezpieczeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem jazd. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem jazdy uzupełniającej, a w szczególności: koszt wynagrodzenia instruktora/ów, koszt wynajmu placu manewrowego, koszt paliwa, amortyzacji samochodów, ubezpieczeń, itp. 9. Wykonawca podczas realizacji umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 1)listy obecności uczestnika na zajęciach praktycznych nauki jazdy(z własnoręcznym podpisem kursanta, z każdego dnia zajęć)-kopia listy obecności dostarczona będzie Zamawiającemu do 5 dni od zakończenia danego miesiąca, oryginały list- po zakończeniu jazd), 2)harmonogram i program jazd dla uczestnika i Zamawiającego, 3)kopie ubezpieczenia NNW uczestnika , przed rozpoczęciem jazdy uzupełniającej. Zadanie nr 3- kurs prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej. 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu- osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, związanej jednocześnie z pieczą zastępczą. Kurs, o którym mowa w pkt 1 obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu państwowego, przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego sprawdzającego stopień opanowania materiału, wydanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego, ustalenie terminu egzaminu państwowego, wniesienie należnej opłaty za pierwszy egzamin państwowy w części teoretycznej i praktycznej. Wymiar godzin dla każdego uczestnika kursu - 60 godz. w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych (1 godz.=45 min), 30 godzin zajęć praktycznych (1 godz.= 60 min). 2. Termin realizacji- od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 r. 3. Dni i godziny odbywania się zajęć powinny być dostosowane do potrzeb uczestnika. Termin rozpoczęcia kursu będzie ustalony zgodnie z harmonogramem. Harmonogram kursu będzie ustalał Wykonawca przy udziale Zamawiającego, po jednym egzemplarzu harmonogramu Wykonawca przekaże uczestnikowi oraz Zamawiającemu. 4. Wykonawca zapewnia salę wykładową/lokal na terenie miasta Wadowice, w którym osoba niepełnosprawna poruszających się na wózku inwalidzkim, będzie mogła swobodnie uczestniczyć w zajęciach, plac manewrowy na terenie miasta Wadowice, wyposażenie dydaktyczne, samochód do nauki jazdy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursu w części teoretycznej i praktycznej, zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz.280 ); 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U z 2016 r. poz. 232); 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 231) 4) Ustawą dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016. 627- t.j. z późn. zmian.) 5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2015.2096) 5. Zajęcia teoretyczne powinny być zorganizowane na terenie miasta Wadowice w godzinach uwzględniających obowiązki szkolne, zawodowe lub rodzinne uczestników kursu. Zajęcia teoretyczne nie mogą być prowadzone metodą e-learning. 6. Zajęcia praktyczne powinny być zorganizowane w godzinach uwzględniających obowiązki szkolne, zawodowe lub rodzinne uczestników kursu i winny odbywać się w różnych miejscowościach, aby jak najlepiej przygotować kursantów do praktycznego egzaminu państwowego. 7. Zajęcia praktyczne obejmujące zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym muszą zaczynać się i kończyć na terenie miasta Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolskie. 8. Zajęcia praktyczne winny zacząć się po zakończeniu zajęć teoretycznych. 9. Wykonawca obejmie ubezpieczeniem NNW, uczestnika kursu, na czas trwania kursu. Kopie ubezpieczeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem się kursu. 10. Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) Udostępnienia uczestnikowi kursu sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, 2) Zapewnienia uczestnikowi kursu bezpłatny, bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na prawo jazdy kat. B (nie dopuszcza się kserowania podręcznika) wraz z płytą DVD/CD zawierającą odpowiednie zestawy pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego oraz inne materiały dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia kursu. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkania informacyjnego z osobą skierowaną przez zamawiającego na kurs i przekazania wszelkich informacji umożliwiających uzyskanie przez danego kandydata profilu kandydata na kierowcę (PKK), w tym sfinansowania i przeprowadzenia badań lekarskich (lub innych potrzebnych badań), umożliwiających uzyskanie profilu kandydata na kierowcę i przystąpienie do kursu prawa jazdy. 12. Wykonawca zapewni wykładowcę/ów i instruktora/ów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, spełniającego/ych wymogi przewidziane w przepisach, którzy dołożą należytej staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Za powyższe czynności wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 13. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego kopii dokumentacji (poświadczonej za zgodność z oryginałem) potwierdzającej przeprowadzenie badań lekarskich uczestnika kursu. 14. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny dla kandydatów na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. 15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności: koszt wynagrodzenia wykładowcy/ów - instruktora/ów, koszt wynajmu sali, placu manewrowego, koszt materiałów dydaktycznych, piśmienniczych i szkoleniowych, koszt badań lekarskich oraz koszty egzaminów państwowych, koszt paliwa, amortyzacji samochodu, ubezpieczeń itp. 16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy obecności potwierdzające udział uczestnika na zajęciach potwierdzone podpisem prowadzącego zajęcia. 17. Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny dla uczestnika kursu oraz przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie ustalenia terminów egzaminów oraz dowody dokonania opłat za egzamin. 18. Wykonawca podczas realizacji umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 1) harmonogram i program kursu dla uczestnika, 2) listy obecności uczestnika na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu (z własnoręcznym podpisem kursanta, z każdego dnia zajęć) -kopia listy obecności, potwierdzona podpisem prowadzącego zajęcia, dostarczona będzie Zamawiającemu do 5 dni od zakończenia danego miesiąca, oryginały list - po zakończeniu kursu), 3) Kopie ubezpieczenia NNW uczestnika, przed rozpoczęciem kursu; 4) przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego kopii dokumentacji (poświadczonej za zgodność z oryginałem) potwierdzającej przeprowadzenie badań lekarskich uczestnika szkolenia, 5) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników kursu (oryginał), zawierające szczegółową listę przekazanych materiałów, 6) karty z egzaminu wewnętrznego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), 7) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, 8) poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny wraz z dokumentem potwierdzającym ustalenie terminu egzaminu Państwowego, 9) karty przeprowadzonych zajęć z części teoretycznej i praktycznej (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem - do 5 dni od zakończenia danego miesiąca), 10) imienny wykaz osób, które ukończyły i które nie ukończyły kursu (oryginał), a w przypadku gdy uczestnik nie ukończył kursu, oświadczenie wskazujące powód takiej sytuacji. Wspólne postanowienia dla wszystkich zadań: 1. Wykonawca musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników kursów i jazdy uzupełniającej. 3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu i jazdy uzupełniającej, osobno dla każdego zadania, przed jego rozpoczęciem. 4. Zamawiający opracuje wzory dokumentów: list obecności oraz potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i przekaże je Wykonawcy do stosowania. 5. Wykonawca zapewni osobę, która będzie koordynatorem szkoleń dla zapewnienia prawidłowej organizacji przedmiotu zamówienia oraz kontaktów z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość aby koordynatorem była jednocześnie osoba prowadząca dany kurs/jazdę. 6. Za szkody nieumyślnie wyrządzone przez uczestnika podczas trwania kursu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć uczestnikom kursów odpowiednie warunki i bezpieczeństwo w zakresie przepisów BHP i PPOŻ w miejscu przeprowadzania kursów/ jazdy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy czy innych podmiotów, które będą dotyczyły realizacji zamówienia, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu. 9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia karty czasu pracy (listy obecności) w ramach niniejszego projektu oraz zbiorczej karty czasu pracy w systemie miesięcznym, tj. ewidencji godzin i zadań (dotyczy umów o pracę/mianowania, umów zlecenia oraz umów o dzieło z wyłączeniem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła np. raportu z badania czy ekspertyzy) potwierdzającej zaangażowanie we wszystkich formach aktywności zawodowej. 10. Wzór kart, o których mowa w pkt. 9 będzie przygotowany przez Zamawiającego. 11. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy (tj. w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, innych podmiotów nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie zaangażowania w realizację projektów. 12. Po zakończeniu kursu/jazd uzupełniających, Wykonawca wyda uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu kursu - certyfikat z widniejącymi logotypami EFS, znakiem Funduszy Europejskich - Program Regionalny oraz oficjalnym logiem województwa małopolskiego, jak również z logo Zamawiającego. Kopie certyfikatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 13. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logiem Europejskiego Funduszu Społecznego, logiem zamawiającego, znakiem Funduszy Europejskich- Program Regionalny oraz oficjalnym logiem województwa małopolskiego, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji wszystkich dokumentów i materiałów sporządzonych w ramach realizacji zamówienia a także oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć - tablicą dostarczoną przez Zamawiającego. 14. Zakończenie danego zadania będzie stwierdzone protokołem zdawczo -odbiorczym, stwierdzającym prawidłowe wykonanie zadania, na podstawie dokumentów, które Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu, tj. list obecności uczestników, kart czasu pracy, poświadczeń uczestników o odbiorze materiałów, kopii ubezpieczeń, kopii certyfikatów itp.- w stosunku do danego zadania. 15. Płatność za przeprowadzenie danego zadania odbędzie się po jego zakończeniu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku z 30-dniowym terminem płatności na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo -odbiorczy, o którym mowa w pkt. 14. 16. Zamawiający wyklucza dokonywanie rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 17. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników kursów a także ochrony innych informacji przekazanych przez Zamawiającego, a koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek stosowania wszelkich formalności, procedur, zabezpieczeń w ww. zakresie, przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. 18. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 19. Regulacje dotyczące zmiany ilości uczestników (skreślenia z listy, rezygnacji z kursu/ jazdy uzupełniającej, nieprzystąpienia do kursu/jazdy uzupełniającej uczestnika, itp.): a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników w zadaniach, w uzasadnionych sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, np. choroba uczestnika, rezygnacja z kursu/jazdy, wskazania lekarskie, itp. b) Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników, wyłącznie na wniosek Zamawiającego. c) W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników w trakcie trwania zadania, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonywany czas trwania kursu/jazdy uzupełniającej w stosunku do tego uczestnika, liczony w godzinach, zgodnie z ceną za 1 godzinę za 1 uczestnika przedstawioną w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. d) Zamawiający ma prawo wprowadzenia nowej osoby z chwilą rezygnacji lub skreślenia z zajęć którejkolwiek z osób zakwalifikowanych przez Zamawiającego, w każdym czasie przed rozpoczęciem kursu/jazdy uzupełniającej, w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika w trakcie kursu/jazdy uzupełniającej, wprowadzenie nowej osoby będzie możliwe, tylko w przypadku, gdy uczestnik nie wykorzystał żadnej godziny i jeżeli czas, który pozostaje do końca trwania niniejszej umowy pozwoli na realizację całego danego zadania, zgodnie z opisem w SIWZ. e) W przypadku rezygnacji z kursu/jazdy uzupełniającej (przed jego rozpoczęciem) osoby, gdzie jest jeden uczestnik, Zamawiający będzie rekrutował w to miejsce innego uczestnika. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego rekrutacja okaże się bezskuteczna, to Wykonawca nie będzie przeprowadzał danego zadania i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy za to zadanie nie przysługuje wynagrodzenie. Jednakże Zamawiający zastrzega, że przypadki określone w niniejszym punkcie mogą się wydarzyć maksymalnie w 2 zadaniach prowadzonych dla 1 osoby. W przypadku zadania, gdzie jest więcej niż 1 uczestnik, przed rozpoczęciem kursu zrezygnuje uczestnik lub do niego nie przystąpi i rekrutacja nowych uczestników okaże się bezskuteczna Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za faktyczną ilość uczestników kursu, liczoną jako iloczyn stawki za kurs dla jednego uczestnika i ilości uczestników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Elastyczność harmonogramu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr-wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach