Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B oraz kategorii B+E w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4443623 , fax. 018 4435239
 • Data zamieszczenia: 2015-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żywiecka 13 13
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4443623, fax. 018 4435239
  REGON: 00440061800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.nowysacz.pl; http://www.nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B oraz kategorii B+E w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B, oraz kategorii B+E - w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujące 2 kursy, w całości finansowane ze środków publicznych, a mianowicie: Kurs 1 - kurs prawa jazdy kategorii B - dla 3 osób z możliwością zmniejszenia liczby uczestników 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 28.09.2015r. kursu prawa jazdy kategorii B dla maksimum 3 osób z możliwością zmniejszenia liczby osób. 2.Przeszkolenie maksimum 3 osób zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym: ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn.zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 600), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., poz. 1019) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm), zwanymi dalej obowiązującymi przepisami. 3.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. W trakcie kursu uczestnik kursu zapozna się z: a)przepisami ruchu drogowego, b)nabędzie umiejętność obsługi i kierowania pojazdem, c)nabędzie umiejętność bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym d)nabędzie umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 4.Zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie części teoretycznej szkolenia (tablice do pisania, makiety lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku oraz przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych) oraz minimum 1 pojazdu samochodowego do nauki jazdy. 5.Czas trwania kursu: zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. min. 30 godzin zagadnień teoretycznych i min. 30 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika), przy czym zajęcia praktyczne (min. 30 godz. zegarowych) w ruchu drogowym powinny odbywać się na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na drogach dojazdowych do tego miasta samochodami tej samej marki, na których zdawany jest egzamin państwowy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, z tym, że nauka jazdy na drogach dojazdowych powinna wynosić nie więcej niż 10 godzin. 6.Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu oraz opłacenia pierwszego egzaminu państwowego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na prawo jazdy kategorii B, a w sytuacji gdy uczestnik nie zda egzaminu w pierwszym terminie wykonawca zobowiązany jest do opłacenia uczestnikowi maksymalnie 1 dodatkowego egzaminu poprawkowego teoretycznego jak i również jednego praktycznego. 7.Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opracowanym programem oraz wydanie dla każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz certyfikatu (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym). 8.Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kategorii B muszą się odbywać na zasadzie jeden instruktor i jedna osoba szkolona, bez obecności innych uczestników. Kurs 2 - kurs prawa jazdy kategorii B+E - dla 1 osoby z możliwością zmniejszenia liczby uczestników 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 28.09.2015r. kursu prawa jazdy kategorii B+E dla maksimum 1 osoby z możliwością zmniejszenia liczby osób. 2.Przeszkolenie maksimum 1 osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym: ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn.zm.), ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 600), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., poz. 1019) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm) zwanymi dalej obowiązującymi przepisami. 3.Osoba biorąca udział w kursie posiada aktualne prawo jazdy kategorii B. 4.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B+E. 5.Zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie części teoretycznej szkolenia (tablice do pisania, makiety lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku oraz przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych) oraz minimum 1 pojazdu samochodowego do nauki jazdy. a)Czas trwania kursu: zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. min. 20 godzin zagadnień teoretycznych i min. 15 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika), przy czym zajęcia praktyczne (min. 15 godz. zegarowych) w ruchu drogowym powinny odbywać się na terenie Miasta Nowego Sącza oraz na drogach dojazdowych do tego miasta samochodami tej samej marki, na których zdawany jest egzamin państwowy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 6.Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu oraz opłacenia pierwszego egzaminu państwowego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na prawo jazdy kategorii B+E, a w sytuacji gdy uczestnik nie zda egzaminu w pierwszym terminie wykonawca zobowiązany jest do opłacenia uczestnikowi maksymalnie 1 dodatkowego egzaminu poprawkowego teoretycznego jak i również jednego praktycznego. 7.Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opracowanym programem oraz wydanie dla każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji oraz certyfikatu (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym). 8.Zajęcia praktyczne z zakresu prawa jazdy kategorii B+E muszą się odbywać na zasadzie jeden instruktor i jedna osoba szkolona, bez obecności innych uczestników. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia kursu: a)Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia badań lekarskich uczestników kursu w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia kursu. W przypadku negatywnej opinii lekarza w sprawie wydania zaświadczenia dla którejś ze skierowanych osób, osoba ta nie będzie uczestniczyć w kursie i Zamawiający nie poniesie kosztów z tym związanych, z wyjątkiem kosztów przeprowadzonych badań lekarskich, których wysokość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w wysokości nie większej niż w wymienionym rozporządzeniu, a ilość uczestników kursu zostanie odpowiedni pomniejszona o te osoby, które nie uzyskają pozytywnego zaświadczenia; b)wykonawca zorganizuje i opłaci kursantom wykonanie koniecznej do wyrobienia dokumentacji fotografii; c)po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego i fotografii, Wykonawca zorganizuje uczestnikom założenie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę 2.Wykonawca realizujący kursy zapewnia warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia, oraz zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu w kwocie nie mniejszej niż 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na każdego uczestnika kursu. Ubezpieczenie winno obejmować uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. 3.Wykonawca zobowiązany jest do promowania Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) poprzez umieszczenie w miejscu odbywania warsztatów i kursów, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem warsztatów i kursów , w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji warsztatów i kursów, materiałach szkoleniowych, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.nowysacz.pl; www.nowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach