Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza. Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żywiecka 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4443623 , fax. 018 4435239
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żywiecka 13 13
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4443623, fax. 018 4435239
  REGON: 00440061800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza. Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza. Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja, składające się z kursu, w całości finansowane ze środków publicznych, a mianowicie: Kurs 1 - kurs prawa jazdy kategorii B - dla 3 osób z możliwością zmniejszenia liczby uczestników 1.Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia 21.11.2016r. kursu prawa jazdy kategorii B dla maksimum 3 osób z możliwością zmniejszenia liczby osób. 2.Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu oraz opłacenia pierwszego egzaminu państwowego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na prawo jazdy kategorii B, a w sytuacji gdy uczestnik nie zda egzaminu w pierwszym terminie wykonawca zobowiązany jest do opłacenia uczestnikowi maksymalnie 1 dodatkowego egzaminu poprawkowego teoretycznego jak i również jednego praktycznego. 3.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia badań lekarskich uczestników kursu w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia kursu. W przypadku negatywnej opinii lekarza w sprawie wydania zaświadczenia dla którejś ze skierowanych osób, osoba ta nie będzie uczestniczyć w kursie i Zamawiający nie poniesie kosztów z tym związanych, z wyjątkiem kosztów przeprowadzonych badań lekarskich, których wysokość jest określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców z późniejszymi zmianami w wysokości nie większej niż w wymienionym rozporządzeniu, a ilość uczestników kursu zostanie odpowiedni pomniejszona o te osoby, które nie uzyskają pozytywnego zaświadczenia; 4.Ostateczne/faktyczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie obliczone w następujący sposób: cena ryczałtowa za jednego uczestnika danego kursu pomnożona przez ostateczną ilość osób biorących udział w poszczególnych kursach plus koszty badań lekarskich osób, które nie spełniają warunków udziału w danym kursie. 5.Wykonawca zorganizuje i opłaci kursantom wykonanie koniecznej do wyrobienia dokumentacji fotografii. 6.Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego i fotografii, Wykonawca zorganizuje uczestnikom założenie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę; 7.Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnik szkolenia dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych przez Zamawiającego. 8.Wykonawca realizujący kursy zapewnia warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia, oraz zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu w kwocie nie mniejszej niż 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na każdego uczestnika kursu. Ubezpieczenie winno obejmować uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. 9.Wykonawca zobowiązany jest do promowania Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) poprzez umieszczenie w miejscu odbywania warsztatów i kursów, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem warsztatów i kursów, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji warsztatów i kursów, materiałach szkoleniowych, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach logo Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej wraz z logiem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Województwa Małopolskiego. Projekt konkursowy Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 14 czerwca 2016r. 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia i we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mops.nowysacz.pl; http://www.nowysacz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach