Przetargi.pl
Dostawa piaskarko-solarek oraz pługu odśnieżnego wirnikowego

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 3375-831 , fax. 0-18 3375-832
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Józefa Marka 9 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 0-18 3375-831, fax. 0-18 3375-832
  REGON: 49189888000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa piaskarko-solarek oraz pługu odśnieżnego wirnikowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk piaskarko - solarek oraz pługu odśnieżnego wirnikowego wraz z wyposażeniem dodatkowym. o parametrach technicznych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od określonych w załącznikach do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341444404
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Wykaz wykonanych dostaw - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania. 3) Dokumenty potwierdzające, że oferowane sprzęty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - Dokumenty potwierdzające, że oferowane sprzęty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W szczególności należy dołączyć folder zdjęciowy, opis techniczny, 4) Oświadczenie z art. 22 i 24 - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niewykluczeniu, 5) Pełnomocnictwo - Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/powiaty/root_limanowski/Wprowadzenie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach