Przetargi.pl
Remont utwardzenia placu wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej przy Komendzie Powiatowej Policji w Bochni

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2016-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont utwardzenia placu wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej przy Komendzie Powiatowej Policji w Bochni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont utwardzenia placu wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej przy Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: rozbiórkę muru ogrodzeniowego murowanego wykonanego z pustaków, pełnego na całej wysokości zakończonego obróbką blacharską. Mur oparty na fundamencie betonowym. Po rozbiórce muru należy skuć fundament do wysokości pozwalającej na wykonanie warstw utwardzenia z odpowiednim spadkiem. Materiał z rozbiórki należy usunąć z terenu działki Zamawiającego; remont istniejącego muru oporowego obejmującego wyrównanie powierzchni uzupełnienie ubytków w istniejącym tynku, przyklejenie styropianu na całej powierzchni grubości 3cm. Wykonanie warstwy z tynku mozaikowego (rezimar) kolor brązowy jak istniejącego ogrodzenia. Na zwieńczeniu muru w części wyższej przewiduje się wykonanie obróbki blacharskiej w kolorze brązowym w części niższej przyklejenie daszku dwuspadowego betonowego grubości 5cm; rozbiórkę istniejącego muru oporowego betonowego o wysokości 65cm nad gruntem grubości 35cm oraz fundamentów muru. W miejscu rozebranego muru projektuje się wykonanie nowego muru żelbetowego o wysokości 80cm grubości 25cm wg branży konstrukcyjnej. Za projektowanym murem projektuje się drenaż ze spadkiem w kierunku zachodnim z wylotem w murze. Na zwieńczeniu muru projektuje się obróbkę blacharską; likwidację betonowych schodów terenowych; skucie istniejących murków betonowych i wykonanie nowych w formie palisady. Murki betonowe wysokości średnie 50cm szerokości 20cm; skucie murku oporowego do wysokości nowej nawierzchni i otynkowanie; wymianę istniejących ścianek i płyt przykrywających kanał ciepłowniczy; skucie istniejącej nawierzchni z betonu oraz demontaż płytek betonowych chodnikowych; krawężników i wykonanie nowej nawierzchni dojścia wg rysunków branży drogowej; wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowo betonowej behaton na całej istniejącej powierzchni asfaltowej, z kostki trelinki, betonowej, płytek betonowych. Nawierzchnię asfaltową należy sfrezować na głębokość 5cm w miejscach koniecznych ze względu na wysokość nawierzchni. Istniejący pokrusz wykorzystać jako materiał do wyrównania podbudowy nawierzchni. Nawierzchnię z płytek betonowych chodnikowych oraz betonu należy rozebrać lub skuć. Podobnie jak istniejące krawężniki drogowe, które należy rozebrać. Nawierzchnię z trelniki wykorzystać jako podbudowę pod nową nawierzchnię. Kierunki spadków nowej nawierzchni zgodnie z rysunkami branży drogowej, wartość spadków ustalić na budowie dowiązując projektowaną nawierzchnię do istniejącej nawierzchni oraz do wjazdów do garaży. Projektuje się także montaż krawężników drogowych i oporników betonowych oddzielających część utwardzoną od ziemnej; wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz budowy instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów istniejących budynków garażowych oraz powierzchni utwardzonych, wody deszczowe będą odprowadzane do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej na działce Zamawiającego, budowa instalacji wodociągowej na działce Zamawiającego, wykonanie instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego wraz z rozdzielnią i sterowaniem. wykonanie zasilania budynków wraz ze złączami kablowymi. wykonanie instalacji zewnętrznej wraz z gniazdami 1 faz. i 3 faz. i rozdzielnią. 2.Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. 3.Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) - załącznik nr 4 do SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiar robót (załącznik nr 10 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie ww. roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić i ustalić we własnym zakresie ilości robót. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie: a)materiałów, urządzeń dla których wskazano nazwy producentów oraz b)techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami (nie gorszymi), w tym także okresem gwarancyjnym. Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana materiałów lub rozwiązań wykonawczych na inne niesie ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaoferowania materiałów, urządzeń równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane materiały, urządzenia lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej. 5.Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31101012700055841391201000 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - nr sprawy: ZP-59/2016; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach