Przetargi.pl
remont dróg dojazdowych do pól po powodzi : w Sękowej Kret i w Owczarach Wal

Urząd Gminy Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa 252
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3518016 w. 29 , fax. 018 3540310
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sękowa
  Sękowa 252 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3518016 w. 29, fax. 018 3540310
  REGON: 00055114800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sekowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont dróg dojazdowych do pól po powodzi : w Sękowej Kret i w Owczarach Wal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane 1. Droga w Sękowej Kret km 0+000 - 0+240 - podbudowa z kruszywa naturalnego grubości 20 cm - podbudowa z tłucznia grubości 10 cm - nawierzchnia z masy bitumicznej grubości 6 cm - założenia przepustów rurowych - dł. 10 m - wy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozdział V - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy pod uwagę będą brane oferty: a) wykonawców wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej; b) wykonawców, którzy jako: - osoby fizyczne, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki jawne, nie posiadają wspólnika prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki partnerskie, nie posiadają partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, nie posiadają komplementariusza prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - osoby prawne, nie posiadają urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; c) wykonawców, wobec których, jako podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający będzie rozpatrywał oferty wykonawców, którzy: a) w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali z należytą starannością przynajmniej dwa zamówienia, polegające na zrealizowaniu roboty budowlanej, w zakresie której realizowane były m.in. roboty polegające na budowie dróg o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. b) wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - drogi , będących jednocześnie członkami właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.). 4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 5. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt: 1, 2, oraz 4, natomiast przy weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 3 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające: a) komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów, b) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, c) oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie przetargowej następujących oświadczeń i dokumentów, jak poniżej: 1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji, 2. DOKUMENTY potwierdzające między innymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) w przypadku podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wymogi określa Rozdz. V pkt 3 lit. a) specyfikacji - wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji; e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wymogi określa Rozdz. V pkt 3 lit. b) specyfikacji - wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji; f) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymogi określa Rozdz. V pkt 3 lit. b) specyfikacji; tj. właściwa decyzja o nadaniu uprawnień + zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.); g) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego Rozdziału, należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę a) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a) i c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) oraz pkt 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 oraz pkt. 5, należy złożyć dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6 stosuje się odpowiednio. Rozdział VII - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez wykonawcę jak i przez zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się (w godzinach pracy zamawiającego, tj poniedziałek: 8:00 - 16:00; wtorek - piątek: 7:30 - 15:30) z wykonawcami jest Pani Maria Mop, tel. 0-18 3518016 w 29 5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy w Sękowej, 38-307 Sękowa lub faksem: 0-18 3540310 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz umieści na stronie internetowej. 8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 9. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sekowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach