Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowo-mostowymi wykonywanymi w ciągach dróg powiatowych wg 3 zadań: Zadanie nr 1 Przebudowa i remont dróg powiatowych; Zadanie nr 2 Budowa i przebudowa chodników; Zadanie nr 3 Remont mostów

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowo-mostowymi wykonywanymi w ciągach dróg powiatowych wg 3 zadań: Zadanie nr 1 Przebudowa i remont dróg powiatowych; Zadanie nr 2 Budowa i przebudowa chodników; Zadanie nr 3 Remont mostów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowo-mostowych wykonywanych w ciągach dróg powiatowych związanych z: Zad. nr 1. Przebudową i remontem dróg powiatowych - wartości robót ok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716310000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią niżej określone warunki: 1. Warunki ogólne: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. 1.5. Zapewnią realizację zamówienia zgodnie z Prawem budowlanym. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej, w pkt 1.1 oraz 1.4, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 2. Warunki szczegółowe: 2.1. posiadana wiedza i doświadczenie - w formie załączonego do oferty oświadczenia-wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (z podaniem wartości, okresu realizacji i miejsca wykonania robót oraz nazwy Inwestora), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2.2. osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie nadzoru inwestorskiego dla robót wynikających z niniejszego zamówienia oraz przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Do oferty należy dołączyć aktualną kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień zawodowych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2.3. Zamówienie nie może być realizowane przez podwykonawców. 2.4. Wykonawca-Inspektor złoży oświadczenie, że posiada dyspozycyjność odpowiednią do pełnienia nadzoru nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia. 2.5. Wykonawca winien wypełnić oraz podpisać wszystkie formularze i załączniki stanowiące treść oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, podpisać wzór umowy oraz dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Każde Zadanie będzie rozpatrywane oddzielnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dotyczy to każdego z uczestników. 2. Uprawnienia - dokument stwierdzający, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie posiada wymagane uprawnienia do wykonywania powyższych prac wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3. Wypełniony Formularz oferty dla każdego zadania oddzielnie. 4. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. 5. Podpisany wzór umowy dla każdego zadania oddzielnie. 6. Posiadana wiedza i doświadczenie - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 7. Oświadczenie Wykonawcy o dyspozycyjności. 8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 10. Dostarczane dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictw oraz wynikających z załączników 1÷5 do SIWZ) mogą zostać złożone w formie kopii pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginałów w przypadku, gdy kopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwość, co do ich prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach