Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
  ul. Prądnicka 35-37 35-37
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej objęta zamówieniem publicznym nr ZP/36/2009 obejmuje: 1.adaptację pomieszczeń na III piętrze w skrzydle północnym i części środkowej Budynku Głównego zgodnie z wielobranżowym projektem budowla
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeżeli z dokumentów będzie wynikało, że wykonawca może prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Natomiast jeżeli nie będzie posiadał takiego uprawnienia - nie spełni warunku. 2. Zdolność techniczna: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli z dokumentów będzie wynikało, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, lub w okresie działalności - jeżeli jest krótszy niż 5 lat - należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie, lub modernizacji pomieszczeń, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. o wartości brutto min. 1,00 mln. zł każda, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne, wod.-kan, co., instalacje wentylacji, b) że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony jeżeli z dokumentów będzie wynikało, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy z min. 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku oraz osobami posiadającymi uprawnienia kierowników robót w zakresie danej branży budowlanej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa i akutalnym ubezpieczeniem OC. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencje), że roboty te zostały wykonane należycie. 3.Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonanania zamówienia, jeżeli w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował. 4.Uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót w zakresie danej branży, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z potwierdzeniem opłacania składki ubezpieczenia OC aktualnej na dzień składania ofert. 5.Oświadczenie z art. 22 i 24. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.narutowicz.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach