Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W ŁOMNICY ZDROJU

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój 336
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4468014 , fax. 18 4468014, 4778433
 • Data zamieszczenia: 2014-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju
  Łomnica Zdrój 336 336
  33-350 Piwniczna Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 4468014, fax. 18 4468014, 4778433
  REGON: 12292276500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W ŁOMNICY ZDROJU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana okien i drzwi, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, naprawa pokrycia i naprawa kominów wg SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach