Przetargi.pl
Przebudowa i nadbudowa istniejącego domu ludowego w miejscowości Śledziejowice w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader

Gmina Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 263 41 00 , fax. 12 278 68 60
 • Data zamieszczenia: 2014-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieliczka
  ul. Powstania Warszawskiego 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 263 41 00, fax. 12 278 68 60
  REGON: 35155536400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i nadbudowa istniejącego domu ludowego w miejscowości Śledziejowice w ramach zadania Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i nadbudowa istniejącego domu ludowego wraz z przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych na działce nr 239 i 238 w miejscowości Śledziejowice, gm. Wieliczka, które należy wykonać zgodnie dołączonymi do SIWZ: dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Parametry budynku: Powierzchnia zabudowy = 365,10 m2 Powierzchnia użytkowa = 467,43 m2 Powierzchnia całkowita = 598,76 m2 Kubatura budynku = 2.725,00 m3 Wysokości budynku do kalenicy średnia = 10,32 m Kondygnacje nadziemne = 2 kond. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy również: 1. Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 2. Oznakowanie, organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy; 3. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego trwałe ogrodzenie; 4. Zainstalowanie dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót; 5. Odtworzenie i przywrócenie stanu pierwotnego terenów zajętych pod inwestycję, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 6. Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 7. Stałego nadzoru i obsługi geodezyjnej, prowadzonej dla wszystkich robót przez podmiot posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia; 8. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz poniesienie pełnej odpowiedzialności z tego tytułu na cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum wartości brutto podpisanej umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia. Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy 9. Ochrony placu budowy w czasie realizacji zadania; 10. Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do wykonawcy; 11. Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora(ów) Nadzoru; 12. Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 13. Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy; 14. Opracowania przed rozpoczęciem robót planu BIOZ, który zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru; 15. Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ; 16. Przygotowanie dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 17. W dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia np. Kierownika budowy zgodnie z projektem umowy; 18. Najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oświadczenie o konieczności lub braku konieczności zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401); 19. Uczestniczenie w naradach z Zamawiającym Kierownika Budowy, który przedstawi zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego; 20. Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru; 21. Zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); 22. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane; 23. Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego 24. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok); 25. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych. 3. Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca. 4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę oraz innych osób uczestniczących w odbiorze protokół odbioru końcowego robót. 5. Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. pozwolenie na użytkowanie obiektu, wypełnione dzienniki budowy, 2. wyniki wszystkich badań laboratoryjnych wykonywanych w czasie realizacji kontraktu, 3. deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.), 4. udzieloną pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały, 5. dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 6. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 7. protokoły odbiorów przyłączeń do sieci podpisane przez właścicieli tych sieci. 8. pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy przy udziale innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane, konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w SIWZ i jego załącznikach materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Wadium musi być wniesione do dnia 10.04.2014 r. do godz. 09:50 2.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) w gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Wieliczka nr 71 8619 0006 0014 0200 4705 0048 Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansowo-Księgowym UMiG w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, pok. nr 2 w godz. 8:00 - 16:00 lub w oryginale dołączyć do oferty. Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu, a w przypadku innej formy wadium, jeżeli nie zostanie złożone w oryginale w Wydz.Fin - Księgowym, należy przedłożyć oryginał wadium w ofercie, ale nie zaleca się łączyć trwale z pozostałymi dokumentami. 4. Zwrot wadium: 4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem wykonawców, o których mowa w Art. 46 ust. 4a uPzp. 4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 5.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Art. 26 ust. 3 uPzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w Art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach