Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Remont i adaptacje pomieszczeń zlokalizowanych w suterenach budynku głównego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z przeznaczeniem na szatnie dla personelu medycznego.

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 355 33 17 , fax. 18 355 33 07
 • Data zamieszczenia: 2015-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18 355 33 17, fax. 18 355 33 07
  REGON: 00030861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Remont i adaptacje pomieszczeń zlokalizowanych w suterenach budynku głównego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z przeznaczeniem na szatnie dla personelu medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Prace projektowe polegają na sporządzeniu Projektu Budowlanego pełno branżowego remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię ogólnodostępną damską i męską z umywalkami i sanitariatami. Przy sporządzeniu opracowań (wszystkie branże) należy stosować w szczególności postanowienia przepisów wynikających z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1977 roku u w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zamawiającym, oraz uzyskać opinię Rzeczoznawców ds. sanitarno-epidemiologicznych, BHP i ergonomii oraz przeciwpożarowych 2. Wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników. Szczegółowy zakres prac został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z rysunkiem - Koncepcja Technologiczna. Powierzchnia przebudowy 461 m2, kubatura 1384,23 m3. Prace remontowe należy wykonywać w warunkach funkcjonowania oddziałów szpitalnych, w sposób nie zakłócający ich prawidłowego funkcjonowania. Zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania które zostaną wykonane przez pracowników Zamawiającego w koordynacji z wykonawcą robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - - 2.000,00 zł, Wadium gotówkowe należy wpłacić na konto Zamawiającego: Banku Ochrony Środowiska w Nowym Sączu, nr konta 80 1540 1115 2013 6094 3533 0001

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach