Przetargi.pl
Przebudowa części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i strukturalnej.

Powiat Suski ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 79 00 , fax. 33 874 15 52
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Suski
  ul. Mickiewicza 19 19
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 33 875 79 00, fax. 33 874 15 52
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i strukturalnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i strukturalnej. 2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 3 zadania: Zadanie 1: Wykonanie pomieszczeń Sali B2 I piętro zgodnie z projektem budowlanym (Rys. 2F) wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną (Etap I Rys. R02) w terminie do 30.06. 2016 r. Odbiór cząstkowy i faktura. Zadanie 2 a) Wykonanie kasy i dziennika podawczego na parterze budynku zgodnie z projektem budowlanym (Rys. 2A) wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną (Etap I Rys. R01). b) Położenie wykładziny w pokoju 25/3 parter (Rys. 2E) c) Zabudowa pomieszczenia na III piętrze zgodnie z projektem budowlanym (Rys. 2G) wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną (Rys. R04) w terminie do 30.06.2016r. Odbiór cząstkowy i faktura. Zadanie 3 Wykonanie dostosowania pomieszczeń dla potrzeb Wydziału komunikacji - parter, strona lewa budynku A zgodnie z projektem budowlanym (Rys. 2B, 2C, 2D) wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną (Etap IV Rys. R01) w terminie po 07.07.2016 r. do 22.07.2016 r. Odbiór cząstkowy i faktura. W ramach niniejszego zamówienia publicznego należy wykonać prace w zakresie opisanym powyżej jak również w w/w kolejności. Prace dotyczące wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej i strukturalnej przebudowywanych pomieszczeń należy wykonać w oparciu o projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i strukturalnej- zał. III b do siwz, STWiOR - zał. II b do siwz oraz przedmiar- zał. Nr I b do siwz, lecz tylko w zakresie opisanym w ust 2 niniejszego rozdziału co odpowiada pozycjom przedmiarowym w zakresie 1.1 do 1.26 oraz 2.1 do 2.18 tj Etap I i Etap II robót instalacyjnych w zakresie elektryki. Tylko ten zakres należy ująć w kosztorysie ofertowym w zakresie elektryki. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą przedmiarów robót- Załączniki nr Ia i Ib do SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr II do SIWZ oraz dokumentacji projektowej - Załącznik nr IIIa i III b do SIWZ. Wskazana wyżej dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. pozostałe informacje w siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatsuski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach