Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W ŁOMNICY ZDROJU.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój 336
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4468014 , fax. 18 4468014, 4778433
 • Data zamieszczenia: 2014-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju
  Łomnica Zdrój 336 336
  33-350 Piwniczna Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 4468014, fax. 18 4468014, 4778433
  REGON: 12292276500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie dotyczy
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W ŁOMNICY ZDROJU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana okien i drzwi, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, naprawa pokrycia i naprawa kominów zgodnie z załączoną dokumentacją . 2.1 . Montaż okien i drzwi należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta , zgodnie z Polską Normą. Wszystkie urządzenia i elementy muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty. 2.2. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, a w szczególności dokumentacją projektową i techniczną, oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. 2.3. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.4 W związku iż prace remontowe odbywać się będą w trakcie roku szkolnego należy tak zorganizować front robót, aby zajęcia szkolne odbywały się bez zakłóceń . Ponadto transport materiałów na teren budowy powinien odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Wyznaczenie trasy dojazdu do budowy winno się odbyć po wcześniejszym sprawdzeniu terenu i uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły. 2.5 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy zawierający dodatkowo szczegółowy opis organizacji czasu pracy. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45215000 - 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.malopolska.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach